Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 303 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да осигури допълнително финансиране по проект „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ в размер на 11 400,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)