Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 303 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

       На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Русе реши:

1.  Община Русе да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

2. Община Русе дакандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)