Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 303

РЕШЕНИЕ № 303
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1 от ЗМСМА, с чл. 17, ал.1, т.2, ал.2; ал.3, и ал. 5 и чл.19 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта, Общинският съвет реши:

І. Променя и допълва т. ІІІ на Решение № 992, прието с Протокол № 47/26.05.06 г., както следва:
1. Т. 1. „Екологичност на превозните средства” се променя:
1.1. Всяко превозно средство с:
ЕВРО 5 получава – 15 точки;
ЕВРО 4 получава – 10 точки;
ЕВРО 3 получава – 8 точки;
ЕВРО 2 получава – 6 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
1.2. става: „За автобуси на метан – 15 точки”.
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите, документ за екологичните качества на същите, издаден от производителя или упълномощено от него лице за България, придружен от легализиран превод на български език.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС /т.е. автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания /без резервите/.
2. В т. 2 „Цени и социални облекчения” се променя по следния начин:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 5 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „-1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.
Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
3. Създава се нова точка 6 със следния текст:
6. Срок на запазване на предложената цена:
6.1. до шест месеца – 2 точки;
6.2. от шест до дванадесет месеца – 5 точки;
6.3. над дванадесет месеца – 10 точки;
4. В т. 4 „ Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация” се променя:
1. от 0 до 1 година – 25 точки;
2. над 1 до 5 години – 15 точки;
3. над 5 до 10 тодини – 5 точки;
4. над 10 до 15 години – 3 точки;
5. Добявя нова точка 6, със следния текст: „Собственост на автобусите”:
1. собствени -20 т. – доказва се с регистрационните талони на автобусите;
2. наети или с договор за покупка на лизинг- 18 т.- установява се с договори за наем или лизингови договори;
3. с предварителен договор за покупка – 15 т. – доказва се с предварителни договори за покупка на автобуси;
ІІ. В т. ІV „Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 14 броя, като се променя текста: „трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт”.
ІІІ. Точка V става: „Определя цена на конкурсната документация – 150 лв.
Забележка: в конкурсната документация към раздела „Изисквания към кандидатите” да бъдат включени:
1. Управителят на фирмата да представи декларация, с която да удостовери верността на подадените документи или копия на изискваните документи (това заменя нотариалната заверка).
2. Да се представи задължителен опис на подадените документи за участие в конкурса.
3. Не се допускат до участие в конкурс кандидати с прекратен договор и системни нарушения по други договори с Община Русе.