Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 304 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Слънце”, недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе по ул. «Шейново» № 14, представляващ ПИ с идентификатор 63427.1.302 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 3 106 кв.м., заедно с изградените в него сгради: 1. Сграда с идентификатор 63427.1.302.1 със застроена площ 708 кв.м.; 2. Сграда с идентификатор 63427.1.302.2 със застроена площ 178 кв.м. и 3. Сграда с идентификатор 63427.1.302.3 със застроена площ 115 кв.м., предмет на АОС № 6712/25.06.2012 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)