Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 304 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №14/22.06.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-10/23.03.2016 г. от Богомил Димитров Коджабашев, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод Ф25 мм за ПИ 187023 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода през ПИ №187026 с НТП „Стопански дворове“ и №187085 с НТП „Местни пътища“.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)