Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 304 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г. изменено в частта касаеща срока за обжалване с Решение № 370, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, чл. 126, ал. 4, т. 2 ЗУТ, във връзка с Решение № 2 от Протокол № 15/26.06.2019г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе и Решение № 1 от Протокол № 20/23.09.2020г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява Общ устройствен план на Община Русе с включени следните текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение:
  1.1. Текстови материали:
  Текстова част на ОУП на Община Русе;
  Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Русе;
  Приложение за недвижими културни ценности на територията на Община Русе, включващ Списък на НИНКН, Списък на регистрираните археологически обекти, Списък на военните паметници.
  1.2. Графични материали:
  Окончателен проект на ОУП на Община Русе М 1:25000;
  Опорен план;
  Схема по вид на собствеността;
  Схема по вид на територията;
  Схема на концепцията;
  Схема на степента на урбанизация;
  Схема „Културно-историческо наследство“ (за община Русе);
  Схема „Културно-историческо наследство“ (за град Русе);
  Схема „Елекроснабдяване“;
  Схема „ВиК“;
  Схема „Газоснабдяване“;
  Схема „Ландшафт“;
  Схема „Транспортно-комуникационна схема на гр. Русе“;
  Схема „Транспортна инфраструктура и велоалеи“;
  Схема „Транспортно-комуникационна схема на община Русе“;
  Схема на веломрежата на гр. Русе;
  Схема „Водоснабдяване“;
  Схема „Канализация“;
  Схема „Електроснабдяване“;
  Схема „Газоснабдяване“;
  Схема „Ландшафт“;
  Помощна схема „Терени горско стопанство“.
 2. Възлага на Кмета на Община Русе да представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и да прави предложения за изменение на плана на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
  Настоящото решение да бъде изпратено на Областния управител на област Русе в 7 /седем/ дневен срок от приемането му. В случай, че не бъде върнато за ново обсъждане или не бъде обжалвано Решението на Общински съвет да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

Одобреният Общ устройствен план на Община Русе подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

Одобреният ОУПО Русе и неговите приложения, ДЕО към плана да се публикуват на интернет страницата на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)