Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 304

РЕШЕНИЕ № 304
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, с чл. 17, ал.1, т.2, ал.2; ал.3, и ал. 5 и чл.19 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта, Общинският съвет реши:

І. Допълва Решение № 195, прието с Протокол № 13/15.05.08 г., както следва:
1. Към т. ІV се създава нова точка 15 със следния текст: „Документ удостоверяващ собствеността на автобусите – договор за наем, лизингов договор или предварителен договор за покупка на автобуси”.
2. В т. V.1, текстът „Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.”, се допълва с изречението: „или документ за екологичните качества на автобусите, издаден от производителя или упълномощено от него лице за България, придружен от легализиран превод на български език.”
3. В т. V.2 „Допълнителни услуги в превозните средства” се допълва, както следва:
3.1. Изправност на уредбата за отопление и вентилация – 1 точка с текста: „Обстоятелствата по този критерий се определят от Протокола за преглед на МПС и приложенията към него, издадени от Пункта за технически преглед”.
3.2. Наличие на климатик – 3 точки с текста: „Обстоятелствата по този критерий се определят след оглед на автобусите от комисията за оценка на кандидатите”.
4. В т. V.3, „Цени и социални облекчения” се променя по следния начин:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 5 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „-1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.
Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка

Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
5. Към т. V се създава нова точка 9 със следния текст:
9. Собственост на автобусите:
9.1. собствени -20 т. – доказва се с регистрационните талони на автобусите;
9.2. наети или с договор за покупка на лизинг- 18 т.- установява се с договори за наем или лизингови договори;
9.3. с предварителен договор за покупка – 15 т. – доказва се с предварителни договори за покупка на автобуси;
6. Към т. V се създава нова точка 10 със следния текст:
10. Срок на запазване на предложената цена:
10.1. до шест месеца – 2 точки;
10.2. от шест до дванадесет месеца – 5 точки;
10.3. над дванадесет месеца – 10 точки;
7. В т. V. 1. „Екологичност на превозните средства” се променя, както следва:
1.1. Всяко превозно средство с:
ЕВРО 5 получава – 15 точки;
ЕВРО 4 получава – 10 точки;
ЕВРО 3 получава – 8 точки;
ЕВРО 2 получава – 6 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
1.2. За автобуси на метан – 15 точки
ІІ. Точка V става: „Определя цена на конкурсната документация – 150 лв.
Забележка: в конкурсната документация към раздела „Изисквания към кандидатите” да бъдат включени:
1. Управителят на фирмата да представи декларация, с която да удостовери верността на подадените документи или копия на изискваните документи (това заменя нотариалната заверка).
2. Да се представи задължителен опис на подадените документи за участие в конкурса.
3. Не се допускат до участие в конкурс кандидати с прекратен договор и системни нарушения по други договори с Община Русе.