Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 305 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

        На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал.3 и чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 63, ал. 3, т. 6 от Раздел 9 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе и заявление с вх.№УТ-27-51 от 06.06.2024 г. от Венцислав Пенгезов, като управител на „Реинлабс Русе“ ООД, и като упълномощено лице от Халед Ал-Рифай, Йорданка Метинева, Янка Тодорова и Пламен Петров, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.17, 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе. С проекта ИОУП устройствената зона да се трансформира от Иглолистни гори в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“, като за последната се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. ИОУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

2. Проектът за изменение на ОУПО – Русе да се изработи в две фази- предварителен и окончателен проект. След изготвянето на предварителния проект да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. При липсата на обосновани възражения, да се пристъпи към изработване на окончателния проект. Окончателният проект да се съобрази с постъпилите основателни предложения или възражения.

3. Всички разходи по изработката на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУПО – Русе, относно посочения имот, следва да се поемат от заинтересованото лице, инициирало изменението.

4. Частичното изменение на ОУПО  е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Същото по смисъла на Закона за устройство на територията, попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и в позиция на т. 9.1. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми / “Наредба за ЕО”/ . Общите устройствени планове  и техните изменения са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредба за ЕО”.

5. На основание чл.124б, ал.2 ЗУТ решението на общинския съвет, като акт по чл. 124 ЗУТ да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на област Русе в 7-дневен срок от приемането му.

             Съобразно чл.124б, ал.4 ЗУТ решението по чл. 124 ЗУТ не подлежи на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)