Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 305 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-17/28.03.16 и 94В-6176-2#3/28.06.16 от Веселин Георгиев Жоевски и Сиана Веселинова Жоевска, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482 находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе за свободно застрояване в зона за вилно застрояване /Ов/;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482 находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)