Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 305 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предсрочно прекратяване, по взаимно съгласие на страните, на Договор № 4362 / 19.11.2018 г., сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, считано от датата на сключване на договор за възмездно сепариране на битови отпадъци, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, като Община Русе запази възможността за търсене на договорна отговорност за неизпълнение на задълженията по договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)