Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 306 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общински съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се в с.Червена вода, община Русе, представляващ УПИ ІІ-424 в кв. 20 с площ 660 кв.м. и построените в него сгради: едноетажна сграда със сутерен, със застроени площи 124 кв.м., гараж със застроена площ 21 кв.м. и котелно-пристройка към основната сграда с площ 24 кв.м., за имот-публична общинска собственост и го вписва в списъка за имотите – публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)