Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 306 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21а  ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

ПРИЕМА Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на обществения последник на територията на Община Русе, като следва:

§1. Чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:  „Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации, когато те са нарушени от действия на органи на публичната власт, техните администрации или други лица, на които е възложено предоставянето на публични услуги и работи за ефективно функциониране на местната власт.“ 

§2.  Чл. 3 придобива следната редакция:

„Чл. 3. (1) Дейността на обществения посредник е публична.

(2) Общественият посредник осъществява своята дейност, като прави предложения и препоръки до органите на публичната власт, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

(3) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване качеството и достъпността на административните услуги, предоставяни от публичните органи и повишаване на правната култура на гражданите, като действа като местен омбудсман.

(4) Публичните органи оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.“

§3.  В чл. 9 се добавя нова ал.2 със следното съдържание:

 „Общественият посредник ползва годишен отпуск от 22 работни дни, за които уведомява Председателя на ОбС-Русе и Кмета на Общината.“       

§4.  Чл.23, ал. 2 придобива следната редакция: „Общественият посредник получава възнаграждение в размер на 3/три/ минимални работни заплати,  а сътрудникът, ако бъде назначен такъв, получава възнаграждение в размер на 55% от заплатата на посредника.“

§5. Правилникът влиза в сила от момента на разгласяването му чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)