Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 306 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Отлага предложението за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и създава работна група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)