Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 306 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г., приет с Решение №42/23.01.2020 г., Приложение №2 с точка 2.11:
„Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.552 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петстотин петдесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, с площ от 242 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.552.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, петстотин петдесет и две, точка, едно/, със застроена площ 110 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за търговия, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.“
Открива процедура за приватизация на „Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.552 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петстотин петдесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, с площ от 242 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.552.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, петстотин петдесет и две, точка, едно/, със застроена площ 110 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за търговия, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.“
Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)