Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 307 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 6/23.08.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински недвижим имот: масивен склад на първи етаж на масивна едноетажна жилищна сграда с изграден тавански етаж, с площ от 108.40 кв.м, предмет на АОС № 6562 от 28.11.2011 г. (вписан под № 133, том 39, вх.рег. № 15208 от 05.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 44 000.00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)