Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 307 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 1 на свое Решение № 1187, прието с Протокол № 42/16.10.2014 година, която придобива следната редакция: „Определя за място на паметника на Васил Левски – Парка на възрожденците, северозападния участък, прилежащ към бул. „Съединение“, представляващ терен общинска собственост, УПИ I – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на град Русе“.
2. В останалата си част Решение № 1187, прието с Протокол № 42/16.10.2014 година остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)