Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 307 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост , Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“, както следва :

§ 1. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приложено към настоящото решение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приет с Решение № 307, по Протокол № 14/19.11.2020 г. влиза в сила от 01.12.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)