Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 308 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 3/23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.719, град Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор”, площ от 467 кв.м., предмет на АОС № 6274 от 22.07.2010 г. (вписан под № 96, том 21, н.д. 4444, вх. рег. № 9228 от 05.08.2010 г. на Съдия по вписванията).
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински недвижим имот: незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.719, град Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор”, площ от 467 кв.м., предмет на АОС № 6274 от 22.07.2010 г. (вписан под № 96, том 21, н.д. 4444, вх. рег. № 9228 от 05.08.2010 г. на Съдия по вписванията), при начална тръжна цена 18200,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите търга.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)