Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 308 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Б И З Н Е С   П Р О Г Р А М А 

за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД

за периода  2021 ÷ 2023 г.

на  КУНЧО СЛАВОВ КУНЧЕВ

 1. Въведение.

„Общински пазари” ЕООД  развива успешна дейност в среда, наситена от множество търговски обекти на силни чуждестранни или родни инвеститори и търговски гиганти, разполагащи с огромен ресурс, които търсят пазарна ниша конкурирайки се с всички останали участници и с търговските обекти на Дружеството. След като изпълнява инвестиционната си програма за периода 2019-2021г., Дружеството си поставя като основни цели за развитие следното:

 • запазване на тенденцията за намаление на размера на разходите и вземанията;
 • поддържане и благоустрояване общия вид на съществуващите пазари, подобряване на разположението, квадратурата, визията и удобствата на търговските обекти;
 • запазване и увеличаване на приходите;
 • поддръжка добро ниво на материалната база.
 1. Анализ на предполагаемото състояние към 01.01.2021г.
Собствен капитал4250 х. лв.
Дълготрайни активи3850 х. лв.
Приходи общо1200 х. лв.
Счетоводна печалба120 х. лв.
Задължения :в т.ч. задължения до 1 год задължения над 1 год.130 х. лв.80 х. лв.50 х. лв.
Коефициент на рентабилност на приходите Над 10
Коефициент на обща ликвидност 6.00
Коефициент на бърза ликвидност 5.00
Средно – списъчен състав13 човека

От анализа на горните показатели могат да се направят следните изводи:

 1. на всеки 100 лева нетни приходи дружеството реализира винаги над 10лв. счетоводна печалба;
 2. ниско ниво на задълженията, като основна част от тях са текущи;
 3. коефициентите на обща и бърза ликвидност  между 6.00 и 5.00 са критерии за висока финансова стабилност;
 4. личният състав е в оптимални граници и средната работна заплата е нормална и съразмерна със заплатите на останалите общински търговски дружества.
 1. Приходи.

     Една от най-сериозните задачи пред Дружеството, през бъдещия тригодишен период, е запазване и увеличение на приходите от основната дейност. Всичко което трябва да се направи е да се преодолее отрицателното въздействие на конкуренцията, в която работят наемателите по пазарите. Предвиждат се следните мерки за реализация на задачата:

 • продължаване на подобряването на условията в търговските обекти. Непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на базата и инфраструктурата на пазарите, където развиват дейност наемателите и пазаруват техните клиенти, за да устоява Дружеството на конкуренцията спрямо другите търговски обекти в Русе. Въвеждане на съвременно осветление, поддръжка на фасади и алеи с цел увеличение привлекателността на пазарите;
 • Запазване и постепенно увеличаване на нивото на наемите на всички търговски обекти, чийто договори изтичат през периода, отдаване на свободните обекти, чрез явни търгове, като най-добър начин за намиране на баланса между търсене и предлагане;
 • Своевременно събиране на вземанията: 
 • упражняване на постоянен контрол за недопускане увеличение на текущите задължения на наемателите;
 • постоянство в действията по събиране на натрупаните вземания от некоректни наематели по извънсъдебен и съдебен път;
 • недопускане до участие в търгове за наемане на площи на доказали се некоректни към дружеството търговци;
 • Отдаване на търговски площи на преференциални цени на търговци на продукти с доказан екологичен произход.
 • Оптимизиране на търговските площи с нови схеми на разположение, разширяване броя на отдаваните обекти, чрез поетапна реконструкция и модернизация, с цел увеличаване на приходите;
 • Запазване добро ниво на охранителната система, пожарната безопасност, хигиената и поддръжката на материалната база, като основни инструменти за запазване на инфраструктурата и задържане на настоящите и привличане на потенциални нови наематели в стопанисваните от Дружеството обекти;
 • Въвеждане на денонощно видео-наблюдение на пазарите, където още не е изградено.
 1. Разходи.

         Дружеството ще се стреми да запази нивото на разходи от предходния тригодишен период, като финансови средства са необходими за поддръжка на материалната база и свързаните разходи по изпълнение на инвестиционната програма. Това е трудна задача, тъй като постоянно растат цените на енергията, материалите и необходимите консумативи, а доходите и осигуровките на труда се актуализират всяка година.

Основни подходи за намаляване на разходите ще бъдат:

 • ограничаване разходите за ел. енергия, чрез системно поддържане на ел. таблата и електромерите в изправно състояние, с цел намаляване на загубите и по-точно отчитане, въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела и съвременна автоматика при външното осветление на пазарите, недопускане на случаи на кражби и недобросъвестно потребление на ток;
 • ограничаване на разходите за вода, чрез поддръжка и профилактика на всички водопроводни мрежи за избягване на течове и ограничаване разхода на вода при чешмите за общо ползване по пазарите;
 • използване конкурентното начало при избор на фирмите за външни услуги.
 1. Прогнозни финансови показатели за периода 2021 ÷ 2023 г.

                                                               в  х. лв.

Показатели2021г.2022 г.2023 г.
Приходи общи125013001300
Счетоводна печалба200200200
Приходи за общинския бюджет,в т.ч.:от дивидент /50% от нетната печалба/от такса площ263
100163
265
100166
266
100166
Разходи за инвестиции200250300

Забележка: 

 1. Прогнозните финансови резултати са разчетени при продължаващо управление на всички стопанисвани в момента пазари.
 2. Финансовият резултат и отчисленията за общинския бюджет са при действащите таксите по чл. 20 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе.
 3. Размерът на таксите и процентът отчислен дивидент се определят ежегодно с решение на Общинския съвет.
 1. Инвестиционна програма за периода 2021г. ÷ 2023г.

През последните 10 години, приключи модернизацията на пазарите „Иван Вазов“, Покрит пазар“, „Лилия“, „Стрешер“, „Олимп“, „Чародейка“, „Здравец изток“ „Македония“, съборени са всички стари сгради на Централен Общински пазар и там бяха изградени нови. Съвсем на нови места се появиха пазари в кв. Здравец изток и гр. Мартен. Беше организирано провеждането на пазар за вещи втора употреба. Интереса е много голям към новите обекти и именно това запазва възможността тези пазари да съществуват и днес. Именно за това са разработени и готови още няколко проекта, които „Общински пазари“ ЕООД възнамерява да осъществи в бъдеще, за да може да привлича още наематели, за да може да предлага повече възможности на настоящите си клиенти и да поддържа жив интереса на купувачите към пазарите в града. Заедно с непрекъснатата и обичайна поддръжка, и облагородяване на стопанисваните пазари, през периода 2021 – 2023год. си поставям следните цели:

 1. През 2021г. се предвижда следното: 
 • На пазар Здравец Изток, в югозападния край на алеята отредена за пазар има няколко доста остарели и изгнили павилиона, които трябва да се подменят, за да може пазарът цялостно да придобие вид на модерно търговско място, да се оползотвори по-добре площта за търговия и да се възползва Дружеството от това и да получава по-висока наемна цена от това място. Има разработен технически проект за подмяна на тези павилиони и документите са одобрени по съответния ред и е получено на разрешение за поставяне от Община Русе. Тези дейности ще доведат и до разчистване на павилионите, които не са собственост на „Общински пазари“ от този терен;
 • На пазар Сан Стефано, в съответствие с разработения и одобрен проект, ще се изгради покрит пазар за плодове и зеленчуци на мястото на сега съществуващите търговски маси. Осъществяването на този проект ще спомогне там целогодишно да работят производители и търговци, което сега е невъзможно при студено или валежно време.
 • Изграждане на нов търговски обект на пл. „Европа“, в района на Дунав мост.
 1. През 2022г.  се предвижда следното:
 • Изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“;
 • Реконструкция на гр. 7 на Централен пазар, за което вече има изготвен технически проект. След завършване на работите ще се оформят доста по-големи и функционални магазини, които ще заместят съществуващите дървени клетки, които са без дограма и имат само мрежа към фасадата. Новите обекти ще дават възможност за пълна промяна на възможностите за търговия и излагане на стоката там.
 1. През 2023г.  се предвижда следното:
 • Изграждане на нови навесни конструкции над 14 търговски маси на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“;
 • Нов пазар и павилиони в кв. „Дружба-3“.

Целта на тези проекти е отново да се премахват остарелите обекти, като се подменят с нови, по-красиви и функционални, с по-добро оползотворяване на площта и съвсем други възможности. Това съвсем естествено, ще осигури поддържане и увеличаване на приходите от дейността. Предложенията за нови пазари цели разширение на местата, където Дружеството може да предлага на своите наематели да предлагат своята продукция и се предвижда обновяване на материалната база на стопанисваните пазари. Това ще е адекватен отговор на потребителските нужди и естетическите нагласи на гражданите на гр. Русе, ще доведе до поддържане на интереса от страна на търговци и клиенти към пазарите в града, както и намаляване разходите за поддръжка, които отделя Дружеството. Така „Общински пазари“ЕООД ще даде рамо на малкия и среден бизнес в региона, на производителите, които са избрали да достигнат до своите клиенти, чрез пазарите в града.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иво Пазарджиев)