Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 309 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол № 121/20.06.11 г. на Комисията по общинска собственост, решение № 289/11.09.08 г. на Общински съвет Русе и изложение вх. № ОС0804/2364/12.05.2011 г. от „Строител-2004” ЕООД, представлявано от Слави Топалов, Общинският съвет реши:

1. Отменя точка 3 от Решение № 289/11.09.08 г. на Общински съвет Русе, прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и „Строител-2004” ЕООД, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 185,74/480 ид.ч. от УПИ ХІІІ-5592, кв. 236 по регулационен план, а по кадастрална карта ПИ 63427.2.5679, находящ се по ул. „Хан Аспарух” № 39 в гр. Русе, срещу заплащане пазарната цена в размер на 101 354 лева (Сто и една хиляди триста петдесет и четири) лева без ДДС, данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на „Строител-2004” ЕООД.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и „Строител-2004” ЕООД, чрез изкупуване дела на общината.
4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)