Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 309 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема Декларация по повод зачестилите обгазявания в град Русе, както следва:
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, изразяваме своето дълбоко безпокойство от изнесените факти и констатации за замърсяване на въздуха. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологическите особености на населеното място. По силата на това си правомощие, ние общинските съветници сме длъжни да заявим, че химическото замърсяване на въздуха от промишлените източници е основен проблем за град Русе през последните две години. Компетентните органи трябва ясно и точно да заявят на обществеността на град Русе кой замърсява въздуха, с какво и най-важното колко е опасно това за здравето на жителите на нашия град и в резултат да бъдат предприети неотложни действия за решаване на екологичните проблеми.
Ще работим и съдействаме за:
• предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с обгазяването на град Русе;
• изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда – София, наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в града;
• осъществяване на контрол върху капацитета на дейността, както на посочената на пресконференция от РИОСВ-Русе фирма замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха;
• организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух), относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема.

Настояваме за строги санкции спрямо нарушителите на Закона и за лична отговорност на длъжностните лица, включително ръководителите и отговорниците за мониторинг и контролните органи.
Призоваваме Община Русе да оказва пълно съдействие на всички компетентни органи, работещи за решаване на проблема със замърсяването на въздуха на град Русе.

Общински съвет-Русе категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на град Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)