Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 31 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет-Русе реши:

  1. Приема правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП Спортни имоти като:
    § 1.Изменя чл. 7 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, както следва: „Кметът на Общината назначава директора на общинското предприятие и сключва с него договор, след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда.“
    § 2. Отменя Приложение № 2 от Правилника на ОП „Спортни имоти“
    Приема ново Приложение № 2 структура на ОП Спортни имоти, както следва:

Общата численост на персонала остава непроменена – 42бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)