Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 31 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2, ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 8 от Решение №1463, прието с Протокол №52 от 21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе, относно определяне на месечна наемна цена, за отдаване под наем за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 75,57 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, до бл. №6, т. 103 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, като текста “………… с начална тръжна месечна наемна  цена в размер на 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС“, да се чете “…………с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 290,00 лв. (Двеста и деветдесет лева) без включен ДДС“.

В останалата си част Решение №1463, прието с Протокол №52 от 21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му, чрез Общински съвет – Русе, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)