Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 310 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-РУСЕ” ЕООД

БИЗНЕС   ПРОГРАМА

ЗА ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА

НА

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 РУСЕ” ЕООД

ЗА ПЕРИОДА  2021 – 2023 ГОДИНА

РУСЕ, 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Описателна част:

1.1.Обща информация за дружеството:

–  области на дейност, мисия, визия, общи стратегически цели

–  финансово-икономическо състояние

–  организационна структура

2.Аналитична част

2.1. Анализ на пазара, пазарни позиции, конкурентна среда

2.2. Развитие на икономическата среда, перспективи

2.3. Основни рискове

3. Прогнозна част:

3.1. Прогнозни финансови отчети 2021г.-2023 г.

3.2. Инвестиционен план

– инвестиционна програма за ДМА

– ремонтна програма

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С Постановление на Министерския съвет № 150 от 1999 година за преобразуване на здравни заведения в системата на здравеопазването Първа поликлиника се отделя от Обединена районна болница – Русе и се преобразува в Първо амбулаторно- поликлинично здравно заведение.

Със Заповед № РД – 09- 506 от 28.10.1999 година на Министъра на здравеопазването, Решение  № 3296 от 13.12.1999 година на Русенския окръжен съд по фирмено дело № 1893  по описа за 1999 година се създава Диагностично консултативен център 1 Русе ЕООД. Центърът е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и се създава на основание чл. 8 ал. 1 т. 2 буква “г” , чл. 17 , чл. 36 ал. 1, 3 и 4 от Закона за лечебните заведения. Съгласно българското законодателство, дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията.

ДКЦ 1 Русе ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на община Русе, съгласно чл. 102 ал. 1 от Закона за лечебните заведения и поема активите и пасивите на Първо амбулаторно – поликлинично здравно заведение  град Русе по баланса му към 30.09.1999 година. Правата на собственост на община Русе  като едноличен собственик на капитала на лечебното заведение  се упражняват от Общинския съвет – Русе. Капиталът  на лечебното заведение е в размер на 177 470 лева, разпределени на 17 747 дяла по 10 лева за всеки един. 

ДКЦ 1 Русе ЕООД е регистриран по реда на  чл. 40 ал. 1 и ал.13 във вр. с чл.43 и чл.44 от Закона за лечебните заведения, като ЛЗ за осъществяване на извънболнична помощ под № 187134001.

ДКЦ 1 Русе ЕООД е получил Санитарно разрешително за разкриване на лечебно заведение  № 284 от 07.03.2000 година на основание издадено Разрешение за ползване по Акт за общинска собственост № 3168 от 13.09.1999 година. 

Дейността на центъра се осъществява съгласно регистрациите на ул.”Независимост” №2,гр.Русе,  в областта на социалната сфера, оказващо здравни услуги.

Лечебното заведение обслужва основно пациенти от гр.Русе и Русенска област, както и всички пациенти от страната и чужбина потърсили квалифицирана медицинска помощ при нас.

ВИЗИЯ

„Визията е стратегическо очакване, желано бъдещо състояние на организацията”. Визията на обществото за центровете за специализирана медицинска помощ е визията към която се стреми Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД.

МИСИЯ

Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична медицинска помощ над 30 лекари с  20 различни признати специалности с помощта на необходимата медицинска апаратура, Медико-диагностична лаборатория по Клинична лаборатория и  отделение по Образна диагностика, с ГЛАВНА ЦЕЛ подобряване на здравното състояние и   повишаване качеството на живот на пациентите с остри и хронични заболявания, чрез тях и на техните близки, като профилактира, диагностицира, лекува и облекчава страданията им, спазвайки принципите на достъпност,своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към устойчиво развитие в областта на специализираната извънболнична помощ на територията на гр. Русе.

      ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Подобряване здравното състояние на населението и подобряване на потребителите на здравни услуги;
 • Нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси в лечебното заведение;
 • Съчетаване на пазарното и социално начало в здравеопазването;
 • Балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на заплащането;

      СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето му;
 • Утвърждаване на системни договорни отношения с НЗОК, дружества за доброволно здравно застраховане и други организации;
 • Оптимизиране разходите за материална издръжка;

      КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Поставяне на пациента и неговите потребности в центъра на вниманието и дейността ДКЦ 1 чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи;
 • Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг;
 • Сключване на договор с НЗОК за извънболнична помощ;
 • Осигуряване на медицинска апаратура и техника на базата на разработена инвестиционна програма;

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

           ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

           Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД има разработен 

и утвърден актуализиран Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред от 2019 година.

В съответствие с предмета на дейност Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД има следната структура:

 1. Управление
 2. Отделение “Специализирана медицинска помощ “ с разкрити кабинети по:
  1. Акушерство и гинекология – 1
  2. Алергология – 1
  3. Дерматовенерология – 1
  4. Детски болести – 2
  5. Гастроентерология – 2
  6. Ендокринология – 1
  7. Кардиология – 3
  8. Неврология – 3
  9. Нефрология – 1
  10. Ортопедия и травматология – 1
  11. Оториноларингология – 2
  12. Офталмология – 3
  13. Психиатрия – 1
  14. Ревматология – 1
  15. Урология – 1
  16. Неврохирургия  – 1
  17. Съдова хирургия – 1
  18. Хирургия – 1
 3. Отделение “Клинична лаборатория”
 4. Рентгенологично отделение
 5. Друг и помощен персонал

            Съгласно организационната структура Управителят ръководи и отговаря за цялостната дейност на ДКЦ1 Русе ЕООД и го представлява пред всички ведомства, организации, фирми, институти, физически и  юридически лица в страната и чужбина.

Всички диагностично – лечебни структури си сътрудничат при медицинското обслужване на пациентите. Те са в отношения на сътрудничество и с останалите структури на Центъра – счетоводство, регистратура и статистическо бюро, главна сестра и помощен персонал. 

Всяка от структурите има функционален отговорник, с когото кореспондира Управителят на Центъра.   

Организационната структура на ДКЦ 1 Русе ЕООД отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения, както по отношение на функциониращи структури – повече от 10 специалисти с различни специалности, медико-диагностична лаборатория и апаратура за образна диагностика, така и за разпоредената от законодателя управленска структура.

      ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

                                                                                             Таблица №1

Персонал по категорииУправлениеОтделениеспециализирана медицинска помощ Клинич-на лабо-раторияРент-геновоотделе-ниеДругпомо-щенперсонал ОБ ЩО
1.ВисшМедицинскиПерсонал2272233
2.ВисшНемедицинскиПерсонал2114
3.Медицински персонал  бакалаври128222
4.Специалисти със  средно и ср. специалнообразование4913
5.Под средно образование33
6.ОБЩО8401051275

  Образователната структура на кадрите в дружеството е:

 • специалисти с висше образование – 49.33 %;
 • специалисти над средно образование – 29.35 %;
 • специалисти със средно образование –   17.32 %;
 • под средно образование – 4.00 %.

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

             Финансовото състояние на дружеството се дефинира от състоянието на капитала и активите, тяхната динамика и структура, както и съотношението между тях. Финансовият анализ се основава на анализ на приходите и разходите, на активите на активно –пасивните съотношения и показателите които характеризират рационалното използване на разполагаемите ресурси и ефективността на цялата стопанска дейност. 

           Основните източници на приходи в ДКЦ 1-Русе ЕООД , се формират от:Заплащане от НЗОК, съгласно сключен договор в условията на действащия НРД,  заплащане на извършените медицински услуги изцяло от пациента,заплащане от дружества за здравно застраховане,договори сключени с предприятия,  сключени договори за клинични проучвания, договори за отдаване на помещения под наем.

Гореизброените  приходи проследени за периода 2018 – 30.09.2020 г. са представени в таблица 2:

                                                                                                                       Таблица №2


ПРИХОДИ (х.лв.)
 2018 г. 2019 г.Към30.09.2020 г.
Приходи от медицински услуги231624871921
    в т.ч. от НЗОК189820381633
Приходи от психологически изследвания75470
Приходи от наеми976448
Други приходи343022
Приходи от финансирания10105
Общо приходи:253226381996

Движението на приходите показва непрекъснато увеличение на приходите  от НЗОК. За 2019 г. спрямо 2018 г. със 140 х.лв. За деветмесечието на 2020 г., спрямо съответния период на 2019 г. със 74 лв.

Разходите на лечебното заведение са свързани с обичайната издръжка на същото 

                                                                                                                                                             Таблица №3


Р А З Х О Д  (х.лв )
 2018 г. 2019 г.Към30.09.2020г
Суровини и материали226211165
Външни услуги266252224
Разходи за персонала196221081595
Амортизации394024
Други разходи262246
Финансови разходи323
Общо :252226352057

Основни икономически показатели за периода 2018г.-2020 г. 

                                                                                                                                                                     Таблица №4


ПОКАЗАТЕЛИ  (х.лв )
 2018 г. 2019 г.Към30.09.2020г
Приходи общо253226381996
Разходи общо239125342057
Печалба103-61
Собствен капитал836839778
Дълготрайни материални активи649646632
Краткотрайни активи356364349
Пасиви190206242
Средно списъчен състав – основен трудов договор (бр.)646364
Средна работна заплата (лв.)194121121969

2.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

2.1. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ 

           Здравната карта на област Русе и местоположението на ДКЦ 1 Русе ЕООД благоприятстват развитието на лечебното заведение.

От общо 122 лекари за специализирана извънболнична медицинска помощ за Русенска област, 32 работят в този Център.

Основните конкуренти са ДКЦ 2 Русе ЕООД, Транспортен диагностично – консултативен център Русе, Медицински център І Русе ЕООД , Медицински център І Бяла ЕООД, Медицински център “Медика експерт”, Медицински център “Медик консулт”, МЦ към УМБАЛ”Канев” частните медико-диагностични лаборатории „Здраве”, „Прималаб”, „Вижън”. Останалите специалисти работят в индивидуални или групови специализирани практики по съответната специалност.

Основно в ДКЦ 1 Русе ЕООД е съсредоточена пълната гама от специалисти , оказващи специализирана извънболнична медицинска помощ, като за някои специалности тук работят единствените лекари специалисти за областта. В този Център има също по добра съоръженост с необходимата медицинска техника и апаратура.

            Наличието на единствените за извънболничната помощ специалисти, на нужната медицинска апаратура за диагностика на заболявания на сърдечно – съдовата система, на храносмилателната система, включването на почти пълен набор от високоспециализирани медицински дейности, насочват населението на  Русенска и съседните области да търси медицинска помощ в ДКЦ 1 Русе ЕООД.

Така че реално определяне на пазарен дял за обслужено население не може да се направи.Обслужва се населението от цялата област, вкл. за някои високоспециализирани дейности и население от област Разград и Силистра. 

Направено е проучване  на пазарен дял за регистрираните заболявания от ДКЦ 1 Русе ЕООД за 2018 и 2018 години по-класове и групи заболявания и по възраст.

Проучването констатира, че 40.18 % от регистрираните заболявания на лица над 18 годишна възраст от Русенска област от лечебни заведения за специализирана медицинска извънболнична помощ са диагностицирани в ДКЦ І Русе ЕООД, а за населението от 0 до 18 години този пазарен дял е 38.07 %.

2.2. КОНКУРЕНТНА СРЕДА  

РАЗПОЛОЖЕНИЕТО  на Центъра до УМБАЛ”КАНЕВ”, белодробната болница, КОЦ  и Спешно приемно отделение  е много благоприятно за вертикална интеграция в технологичните връзки – направления за допълнителни консултации, хоспитализация, за оказване на спешна помощ.

Разположението на амбулаториите за първична извънболнична медицинска помощ в същата сграда съдейства за добри технологични връзки между общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от ДКЦ 1 Русе ЕООД.

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  са капитал от изключителна важност за ДКЦ 1 Русе ЕООД. В Центъра работят лекари с висока квалификация. Една трета от тях имат по две придобити специалности, останалите са с една придобита специалност. Половината от лекарите владеят чужди езици.

Над 70 % от анкетираните пациенти са избрали ДКЦ 1 Русе ЕООД заради професионализма и квалификацията на работещите тук лекари. В Центъра работят единствените специалисти по нефрология  и неврохирургия за извъблонична помощ в областта,  педиатри с насоченост по детска нефрология, неврология, гастроентерология, работещи в  структурите на специализираните лечебни заведения. От 20 специалности за които има сключен договор с РЗОК, за 11 има договори и за високиспециализирани медицински дейности.

 РЕСУРСНАТА ОСИГУРЕНОСТ   на ДКЦ 1 Русе  в сравнени с  други публични лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ е най- добра за Русенска област за дълготрайни материални активи. Центърът е съоръжен с необходимата медицинска техника и апаратура, която постоянно се обновява.

 ДКЦ 1 Русе ЕООД има сключен договор с РЗОК – Русе, с лицензирани застрахователни дружества, с фирми за провеждане на профилактични прегледи на работещите в тях, което е добър атестат  за Центъра и регулиран източник за финансов ресурс.

2.3.ОСНОВНИ РИСКОВЕ

1.   Основен риск пред който е изправени всички в частност и ДКЦ 1 Русе е пандемията Ковид-19. Това доведе, и ще продължи и в бъдеще известен отлив на пациенти, поради притеснения и страх, съответно  намаляване на приходите.

2.   Друг съществен риск стоящ пред дружеството нелоялната конкуренция от страна на частни медицински центрове.

3.  Застаряващият личен състав на лечебното заведение и липсата на млади медицински специалисти, желаещи за се включат в състава му. От всички работещи в центъра лекари, 31% са в пенсионна възраст.

3. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ  2021г.-2023 г.

Въпреки съществуващите рискове мениджмънта на центъра е насочен към усъвършенстване на предлаганите медицински услуги и медицински продукти, чрез търсене на възможности за привличане на медицински специалисти по специалности които не съществуват в ДКЦ 1-Русе ЕООД.

Увеличаване на приходите от оказаните медицински услуги, съответно оптимизиране на разходите по издръжка на заведението, въпреки че през базовата 2020 г. разходите за консумативи, свързани с извънредната епидемиологична обстановка са увеличени   3-4 пъти спрямо предходни години.

Прогнозни финансово – икономически показатели

                                                                                                       Таблица №5


ПОКАЗАТЕЛИ
 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Очаквани приходи (х.лв.)274028953005
Очаквани разходи (х.лв.)272528702976
Очакван финансов резултат(х.лв.)152529
Средно списъчен брой (бр.)777777
Средна работна заплата (лв.)202520452070

Финансово икономическите показатели са планирани на база разходи и приходи през 2019 г. и очакваните приходи и разходи през 2020 г., като са завишени с 2-3 процента, през различните години.

Списъчният персонал заложен през периода на бизнес плана е същият какъвто е през деветмесечието на 2020 година, тъй като се смята че това е оптималната бройка от персонал, необходима за осъществяване на дейността. По отношение на средната брутна заплата е заложен един процент на увеличение, произтичащ от процента прослужено време. 

В заключение може да се каже, че ДКЦ 1-Русе разполага с необходимите ресурси и възможности за да продължи да бъде търсено лечебно  заведение и да издържи на конкуренцията с останалите лечебни заведения. Постигнатата финансова стабилност е необходима предпоставка за това. За тази цел обаче е необходим непрекъснат контрол на дейностите и продължаване на политика за високо качество на медицинските услуги. Необходимо е модернизиране на  комуникацията, с оглед оптимизиране на работните процеси. Много важно е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна медицинска апаратура.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите се налагат по следните причини:

 • Разширяване на дейността свързано с: ранна диагностика на социално значими заболявания; увеличаване вида на предлаганите медицински услуги за пациентите; разширяване дейността с високоспециализирани медицински дейности; повишаване качеството на предлаганите медицински дейности; подобряване на диагностично – лечебния процес чрез съоръженост с нови технологии
 • Подобряване санитарно – хигиенното състояние на Центъра
 • Оптимизиране  на стопанските разходи
 • Необходимите източници на ресурс за инвестиции ще бъдат търсени от собствени средства, инвестиционни кредити от банки, средства по програми на ЕС, помощ от Община – Русе.
 1. ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

     2.1. Снабдяване с нова медицинска апаратура и техника за периода 2021 г.-2023 г.:

 • Закупуване на 16 срезов компютърен томограф(скенер) – подмяна на съществуващият физически и морално остарял.
 • Закупуване на дигитален  мамограф Диар – с минимално натоварване и стресиращо изживяване на пациентите.
 • Закупуване на „Real-Time” PCR апарат, за извършване на кръвни тестове за Ковид-19, без участие на специалист инфекционалист.
 • Подмяна на офис оборудването ежегодно в зависимост от нуждите на отделните звена.
 • Доставка на комбиниран апарат тонометър плюс пахиметър за очни кабинети.

За осъществяване на предвидените инвестиции орентировъчно ще са необходими  около  300 хил.лева. Същите ще бъдат осигурени със собствени средства и инвестиционен банков кредит.

     2.2.Ремонтна програма 2021г.-2023 г. 

През 1957 година  започва строежът на днешната сграда на бившата Първа поликлиника. 

През месец май 1959 година поликлиниката се премества в сградата, в която понастоящем е ДКЦ І Русе ЕООД. В началото на 70 години се надстрояват 4 и 5 етаж на сградата.

Предвид това, че сградата е на повече от шестдесет години, все по-често се налагат основни ремонти. Имайки предвид необходимостта, предвиждаме следната ремонтна програма:

               1.Фасадно оформление на сградата с цел подобряване енергийната ефективност и обновяване фасадата с материали тип „Сайдинг” – съгласно изготвен проект и получено разрешение. Необходими  средства по проект от 2016 г. – 345 хил.лева.

               2.Подмяна на отоплителната инсталация, включително и радиатори в цялата сграда. Физически и морално остаряла, налагаща чести ремонти в отоплителния сезон. Предвидени средства – 150 х.лева.

               За осъществяване на ремонтната програма за периода е необходимо „ДКЦ 1-Русе”ЕООД  да бъде включен в програми за финансиране със средства от Европейския съюз. За целта сме депозирали писмо за реализацията на фасадното оформление  в Община – Русе, в началото на 2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)