Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 311 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 5/15.06.2012 г. на Комисията по общинска собственост, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба на общинските имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост със следните имоти:
– имот 63427.146.48, с площ 849 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6710/22.06.2012 г., вписан под №10, том 2, вх. рег. №7878/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.49, с площ 493 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6709/22.06.2012 г., вписан под №25, том 22, вх. рег. №7877/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.52, с площ 678 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6708/22.06.2012 г., вписан под №12, том 22, вх. рег. №7876/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.53, с площ 585 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6707/22.06.2012 г., вписан под №20, том 22, вх. рег. №7875/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.54, с площ 557 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6666/22.03.2012 г., вписан под №11, том 11, вх. рег. №3948/09.04.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.55, с площ 608 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6705/22.06.2012 г., вписан под №16, том 22, вх. рег. №7873/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.66, с площ 467 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6704/22.06.2012 г., вписан под №13, том 22, вх. рег. №7870/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.67, с площ 550 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6703/22.06.2012 г., вписан под №28, том 22, вх. рег. №7871/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
– имот 63427.146.68, с площ 706 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6702/22.06.2012 г., вписан под №8, том 22, вх. рег. №7871/27.06.2012 г. в АВп – Русе.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имоти – частна общинска собственост, както следва:
– имот 63427.146.48, с площ 849 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6710/22.06.2012 г., вписан под №10, том 2, вх. рег. №7878/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 902 лева (деветстотин и два), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.49, с площ 493 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6709/22.06.2012 г., вписан под №25, том 22, вх. рег. №7877/27.06.2012 г. в АВп – Русе. с начална тръжна цена в размер на 524 лева (петстотин двадесет и четири), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.52, с площ 678 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6708/22.06.2012 г., вписан под №12, том 22, вх. рег. №7876/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 720 лева (седемстотин и двадесет), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.53, с площ 585 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6707/22.06.2012 г., вписан под №20, том 22, вх. рег. №7875/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 621 лева (шестстотин двадесет и един), без ДДС, данъци и таски;
– имот 63427.146.54, с площ 557 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6666/22.03.2012 г., вписан под №11, том 11, вх. рег. №3948/09.04.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 592 лева (петстотин деветдесет и два), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.55, с площ 608 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6705/22.06.2012 г., вписан под №16, том 22, вх. рег. №7873/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 646 лева (шестстотин четиридесет и шест), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.66, с площ 467 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6704/22.06.2012 г., вписан под №13, том 22, вх. рег. №7870/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 496 лева (четиристотин деветдесет и шест), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.67, с площ 550 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6703/22.06.2012 г., вписан под №28, том 22, вх. рег. №7871/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 584 лева (петстотин осемдесет и четири), без ДДС, данъци и такси;
– имот 63427.146.68, с площ 706 кв.м, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт №6702/22.06.2012 г., вписан под №8, том 22, вх. рег. №7871/27.06.2012 г. в АВп – Русе, с начална тръжна цена в размер на 750 лева (седемстотин и петдесет), без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.2 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)