Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 311 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация на поземлен имот на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, заедно с изградените върху него сгради:
1.1. Сграда 63427.8.1152.1 със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад, построена е през 1968 г.
1.2. Сграда 63427.8.1152.2 със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
1.3. Сграда 63427.8.1152.3 със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
1.4. Сграда 63427.8.1152.4 със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
1.5. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив и монтиран асансьор. Предназначението и е силозно пространство, сградата е построена през 1986 г.
1.6. Сграда 63427.8.1152.7 със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
1.7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.
1.7.1. Сграда 63427.8.1152.8 със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.
1.7.2. Сграда 63427.8.1152.9 със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
1.7.3. Сграда 63427.8.1152.10 със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
1.7.4. Сграда 63427.8.1152.11 със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.7.5. Сграда 63427.8.1152.13 със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.7.6. Сграда 63427.8.1152.14. със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
1.7.7. Сграда 63427.8.1152.15 със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
1.8. Сграда 63427.8.1152.12 със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
1.9. Сграда 63427.8.1152.16 със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
1.10. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
1.11. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982г., предназначението й е магазин.
1.12. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979г.
1.13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968г.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)