Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 311 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД
2021 – 2023г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ ОПИСАНИЕ:
Проблемите свързани с денталното здраве на хората са неделима част от общите социални и здравни проблеми на населението и в крайна сметка те са част от социалната реализация и качеството на живот на всеки индивид. Оралните заболявания се квалифицират като основни проблеми в областта на общественото здраве, поради широкото им разпространение във всички региони на света.
Лечебните заведения, осъществяващи дентална медицина, юридически и икономически се определят като: здравно заведение и като микропредприятие. Това налага поддържане на висока квалификация на персонала и инвестиции на средства в материална база и съвременна апаратура. Денталните центрове са лечебни заведения, които съвместяват работата на лекари по дентална медицина с различни специалности, оказващи различни видове дентални услуги и по този начин спомагат за по-бързото и лесно разрешаване на проблемите на пациентите.
Общинско търговско дружество „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е преобразувано със Заповед № РД-09-50Б/28.10.1999г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: осъществяване специализирана и първична извънболнична дентална помощ, 100% собственик на капитала е Община Русе.

Като управител на общинско търговско дружество „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД, съм назначена с Договор за Управление, съгласно Решение № 536/25.05.2017г. и встъпила в длъжност след вписване в Търговския регистър на 15.06.2017г. и продължен до обяваването на конкурс с Решение № 146/21.05.2020г. на Общински съвет Русе.

МИСИЯТА на лечебно заведение „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е да запази позицията си на пазара за първична и специализирана дентална помощ и да продължи да разширява пакета от предлаганите дентални услуги, насочени към превенция, профилактика и лечение на оралните заболявания. Да бъде еталон за качествено обслужване на пациенти, добра организация на дейността и добро взаимодействие с останалите лечебни заведения и обществени институции, с цел облекчаване пътя на пациента до компетентна дентална помощ.

ВИЗИЯТА на Лечебното заведение е да продължи да оказва своевременна, достъпна и качествена консултативна и диагностично-лечебна дентална дейност, като същевременно продължава да бъде място за продължаване и повишаване квалификацията на студенти и на лекари по дентална медицина, както и на специалисти по здравни грижи и дентални асистенти.

ЦЕЛТА на настоящата бизнес програма е да се представи осъщественото и да се очертаят насоките за развитие и дейността на лечебното заведение (ЛЗ), да се анализира конкретното състояние и ресурси, с оглед да се предложат управленски решения за постигане визията, мисията, главните и стратегически цели на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД.

 • ОСНОВНА ЦЕЛ е превенция и ограничаване на денталните заболяания, чрез осигуряването на достъпно и качествено обслужване на пациентите от квалифицирани специалисти, поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота на всеки индивид. Максимално достъпно дентално лечение и обслужване за обществото, въпреки трудностите, пред които е изправено денталното здраве в България.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ – Ефективно функциониране, което води до качествено и достъпно обслужване на пациентите, същевременно финансова независимост и ресурсна обезпеченост, чрез усъвършенстване системата на управление.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
♦ Структурата на лечебното заведение отговаря на нормативните изисквания от Закона за лечебните заведения за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебно заведение за първична и специализирана дентална помощ. „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД осъществява дейност по следните специалности:

 • Орална хирургия
 • Детска дентална медицина
 • Ортодонтия
 • Обща дентална медицина
 • Оперативно зъболечение и ендодонтия
 • Пародонтология и заболявания на устната лигавица
 • Протетична дентална медицина
 • Дентална клинична алергология и фокална диагностика
 • Физиотерапевтичен сектор, оборудван с необходимата апаратура.

♦ Човешки ресурс:
В лечебното заведение работят:

 • лекари по дентална медицина – 15,
  10 от тях са с призната специалност и един в процес на придобиване на втора специалност „Лицево-челюстна хирургия”;
 • специалисти по здравни грижи и дентални асистенти – 5;
 • рентгенови лаборанти – 2;
 • технически сътрудници – 2;
 • санитари – 4

♦ Финансово-икономическото състояние на дружеството е в процес на стабилизация и непрекъснато развитие. Осъществяват се промени в длъжностно щатното разписание на персонала в лечебното заведение – с оглед оптимизиране, разширяване и увеличаване на лечебната дейност при всяка възможност се търсят и назначават нови лекари по дентална медицина, медицински сестри и помощен персонал, съобразено с финансовите възможности на дружеството. В лечебното заведение работят дентални лекари с различни специалности. Наличието на разнообразни специалисти е огромно преимущество в съвременния лечебен процес, поради бързата и лесна възможност за консултации и качествено комплексно лечение, особено в ситуация на повсеместната липса на специалисти – лекари по дентална медицина. Именно това е едно от големите преимущества на Денталния Център като лечебно заведение.
Приходите на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД се сформират от медицинска/дентална дейност и от наеми за отдадените помещения в сградата на ул. Николаевска 66, гр. Русе. За 2019г. приходите от наеми са 20% от общия приход на дружеството.

II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

♦ Здравно-демографска характеристика:
„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД обслужва населението на област Русе и прилежащо население от съседни области, като единствено лечебно заведение изпълняващо пълен обем дейности (за първична и специализирана дентална помощ) по договор с НЗОК.
♦ Технологични фактори:
Разположението на лечебното заведение и наличната диагностична и клинична апаратура благоприятства развитието му. Лечебното заведение разполага с пакет за образна диагностика по договор с НЗОК и оказва дентална помощ в описания регион и околните области, което създава добра предпоставка за стабилен и предвидим поток от пациенти.

♦ Политическите фактори определят темповете на развитие на здравната реформа като цяло в страната и региона. За целта са нужни политическа воля, финансови възможности от страна на държавата и общините. Добрата колаборация между тях е важно условие за изграждане на едно модерно и достъпно здравеопазване.

♦ Проблемът на Денталните Центрове е в необходимостта от по-голям брой дентални лекари със специалност и съответния персонал, които все по-трудно се осигуряват. Поддържането на привлекателна визия и оборудването със съвременна апаратура на няколко дентални кабинета е финансово натоварващо за „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД, а е задължително условие за неговото съществуване с оглед сериозната конкуренцията на пазара за дентални услуги. В момента денталното здравеопазване е изцяло на свободния пазар, малките лечебни заведения за дентална помощ са многобройни, поддържат се по-лесно, с малко персонал, добре оборудвани са, със съвременна апаратура, и работят добре, без да се изпитва необходимост от създаване на по-големи структури. Самодостатъчни са. Това прави работата на Общински дентален Център още по-трудна.

♦ Икономически фактори, от които зависи в голяма степен развитието и дейността на лечебното заведение, това са:
разнообразието от дентални услуги, които се заплащат от пациента – това се обуславя от различни специалисти-дентални лекари, работещи в лечебното заведение и е пряко свързано със социзлно0икономическото състояние на държавата;
наличието на кабинети, оборудвани със съвременна апаратура, обуславяща осъществяването на разнообразни дейности;
възможностите за сключване на договор с НЗОК по различните пакети дейности. За съжаление денталната помощ се финансира от държавата чрез единствения здравноосигурителен фонд НЗОК, в недостатъчна степен. Пакета от дейности е ограничен, не стимулира профилактиката, не поема спешните дентални услуги, като с това не удовлетворява нуждите на пациентите. Лечебното заведение осъществява своята дейност, като в по-голямата си част денталните услуги са пряко заплатени от пациентите. Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК в целия обем от дейности от Национален Рамков Договор за денталните дейности. Приходите от дейности, заплатени от НЗОК са около 30% от приходите от медицински услуги през последните две години.

♦ „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е общинско дружество, което успешно осъществява своята дейност като лечебно заведение и същевременно стопанисва сградата, 100% общинска собственост.
– В следствие на извършените успешни промени, за сега приходите от медицинските услуги всяка година се повишават спрямо предходната с около 30%.
– През последните 2 години в „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД трима от работещите дентални специалисти вече са с придобити специалности.
– Всяка година „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД участва в „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България“. Успешното се осъществява Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 години. В кампанията се включват населени места от област Русе. Трудностите през 2020г. при изпълнението на Програмата са свързани с всеобщите проблеми, свързани с пандемичната обстановка, поради вирус Ковид 19. Комуникацията с училища и детски градини се осъществява почти изцяло по електронен път и след това разчитаме на отговорността на родителите, които трябва да запишат своите деца за преглед.

♦ Денталните кабинети се ремонтират и оборудват. Подновена е част от специализираната апаратура с нова – проявителна машина за секторни снимки, апарат за секторни рентгенови снимки, дентални юнити, хирургичен мотор и др.

♦ „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е стопанин на 6-етажната сграда, в която е разположен. Сградата е с много потенциал и възможности, но има нужда от сериозни ремонтни дейности и поддръжката й е сериозен финансов ресурс. Практически основни ремонти не са осъществени в сградата от нейното построяване. Това е довело до силно влошено състояние и много критични точки. Постепенно бяха започнати частични ремонти и облагородяване на сградата и пространството около нея, доколкото позволяват собствените финансови възможности. Започна подмяна на осветлението, пребоядисване, ремонт на асансьорните кабини, ремонт на главен вход и др.
Създаден Фонд обновяване и ремонт, който представлява процент от наемната цена, към която се прибавя равностойността й от Денталния Център. Тази сума се използва изцяло за ремонт и обновяване на сградата, като има осъществени и няколко съществени ремонта в сградата, изцяло със собствени средства:
– ремонтирани са двете тоалетни помещения на първия етаж на сградата, които бяха в окаяно състояние.

 • През есента на 2019г. започна основен ремонт на покривната конструкция, който се осъществи на 2 етапа. Така февруари 2020г. приключи първия цялостен ремонт, изцяло със собствени средства, на покрив и козирка, на всички части (ниски и високи тела) с хоризонтална площ 1300 кв.м. От построяването на сградата през 1989г. такъв ремонт не бе осъществяван.

♦ Връзки с други лечебни заведения;
Успешно сътрудничество на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД с всички лечебни заведения за дентална и медицинска помощ на територията на областта и страната, както и с Факултетите по дентална медицина, Министерство на Здравеопазването, съсловните организации, Община Русе, Районна здравна инспекция, Инспекцията по труда.

♦ Анализ на приходите и разходите:
Като управител на ЦДМ 1 Русе ЕООД започнах месец юни 2017 година. Дружеството бе на загуба от почти 80 000лв. (79 241 лв.) и лечебна дейност – в застой!
До юни 2017 година дружеството беше на загуба от общо 123 000 лв.
Финансовата 2017г. дружеството приключва със загуба от 93 376 лв.
Финансовата 2018г. дружеството приключи с печалба от 33 000 лв.
Финансовата 2019г. дружеството приключи с печалба от 87 000 лв., която печалба все още покрива загуба.
Наблюдават се сравнително константни величини на разходите спрямо приходите през последните 3 години.

♦ Анализ на основни рискови моменти и критични точки:
– Относително стабилното състояние на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД лесно може да бъде разклатено от непредвидимите последици от всеобща икономическа криза. Лечебните заведения са в групата на малкия и средния бизнес и са изцяло на частния пазар в предоставянето на дентално здраве на населението. Поради тази причина са изключително важни всички възможности за финансови компенсации в съответствие с предстоящите законови промени, заедно с всички лечебни заведения в страната, подкрепа от Общинските структури, участието в проекти и програми за финансиране.
– Лекарите по дентална медицина са една от най рисковите професии в ежедневната си практика от гледна точка на заразяване с инфекциозни заболявания, защото „те просто са в устата на пациента“ и не могат да работят без аерозолно-разпръскваща апаратура. И всяко усложняване на епидемиологичната обстановка се отразява веднага в денталните кабинети.
– Положението със специалистите, лекари по дентална медицина все още е критично, поради което и не се използват възможностите на операционния блок, намиращ се в „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД.
– Поради амортизирания сграден фонд, авариите са периодични, често пъти значителни и с голямо финансово натоварване.
– Основни критични точки в сградата на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД са:
Санитарни помещения (тоалетни), по две на всеки етаж (общо 12бр.) – за сега са ремонтирани на първия етаж 2 бр.
Подновяване на компресорната система на сградата
Дограми и врати
Централен вход и стъпала
Отоплителна инсталация
Пространство около сградата

III. ПРОГНОЗНА ЧАСТ

Анализът на дейността и ресурсната осигуреност е на базата на основните показатели, даващи информация за извънболничната дентална помощ на лечебното заведение. Въз основа на това, в прогностичен аспект за 2021г. – 2023г., се предвижда по отношение на:

Медицинската дейност:
♦ Запазване, с тенденция към увеличаване, потока от пациенти в диагностичните и лечебно-консултативните звена на лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване. Включване на нови дентални специалисти. Периодично обучение и повишаване на квалификацията на дентални лекари, медицински сестри и на целия персонал.

♦ Стратегически инициативи:
С цел стабилизирането на лечебното заведение на пазара на денталните услуги са необходими нови подходи за профилактика и лечение, включващи комплексно обслужване на нуждаещите се от дентална помощ и услуга. От изключително значение е профилактиката на оралните заболявания при децата, поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота. Нашите цели включват повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания, здравно обучение за опазване на оралното здраве и намаляване разпространението на зъбния кариес. Това може да се осъществи чрез осъществяване на различни кампании – за безплатни профилактични прегледи при деца и възрастни, както и на определени целеви групи. Включването в Националните програми за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България, в частност – в кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 години е част от профилактичните мероприятия, които се осъществяват като грижа за нашите деца.

♦ Използване на операционния блок в неговия пълен капацитет, както по договор с НЗОК, така и за планови операции и манипулации или отдаване под наем;

♦ Използване на информационни технологии в работата и за популяризацията на лечебното заведение.

♦ Ключови показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели:
– Стартиране на процедура за акредитация на лечебното заведение за следдипломна специализация за лекарите по дентална медицина;
– Повишаване квалификацията на персонала.

♦ Основни инвестиционни обекти – 10% от годишен приход:
– Проучване на пазара и при финансова възможност (инвестиционен кредит), закупуване на съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика;
– Непрекъснато обновяване на специализираната апаратура;
– Нова Компресорна система, при наличие на.

♦ Ремонтна програма – 5% от годишен приход:
– Поетапен ремонт на тоалетните помещения, с изграждането на тоалетна за хора в неравностойно положение.
– Осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата (дограма, врати, главен вход, стъпала и др.), като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, инвестиционен кредит, дарения, финансова подкрепа от Община Русе.

Точното остойностяване на инвестиционните разходи е много трудно в конкретната несигурна ситуация, свързана с работа в условия на съществуваща епидемиологична обстановка, когато не можеш да си сигурен с какви средства ще разполага дружеството в следващия месец. Освен това основата за преценка на този вид разходи се базира за краткия период от изминалите 2 години, когато дружеството все още беше на загуба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечебните заведения по дентална медицина, с въвеждане на пазарните механизми, се изправят пред съществени предизвикателства: конкуренция, свободен избор, пазарно ценообразуване, а в момента и пандемична обстановка.
Изложеното до тук дава основание да считам, че съществуването на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД зависи от:
Увеличаване потока от пациенти, чрез отговаряне на нуждите на населението от адекватна дентална помощ, което включва разнообразие от дентални специалности, специалисти и услуги, т. е. комплексно дентално обслужване и не на последно място – съвременни, добре оборудвани и добре изглеждащи дентални кабинети.
Подобряването на достъпа до денталната помощ и съответно използваемостта ѝ изисква поддържане на високо ниво и стандарти на денталната практика в условията на пазарна икономика.
Популяризиране на нови по вид и обем услуги срещу пряко заплащане.Поставяне на акцент върху профилактиката на оралните заболявания, особено в детска възраст.
Успешно сътрудничество на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД с всички лечебни заведения за дентална и медицинска помощ на територията на областта и страната, както и с Факултетите по дентална медицина, Министерство на Здравеопазването, съсловните организации, Община Русе.
Запазване тенденцията за непрекъснато повишаване на квалификацията на медицинския персонал на всички нива.
Поддържане на добър микроклимат на работната среда, добри социално-битови и хигиенни условия.
Осигуряване на приятна, комфортна обстановка в сградата, която ще благоприятства използването на сградата в пълния й капацитет от посетители, пациенти и работещи в нея.

Денталната помощ, като солиден специализиран дял на извънболничната помощ, функционира като един частен и частно инвестиран и частно издържащ се сектор, изпълнява държавна задача за осигуряването денталното здраве в реално време и в съответствие с изискванията на епидемиологичната обстановка, наложена ни от съществуването на Коронавирус Ковид 19.

Въпреки изброените проблеми и трудности лечебното заведение "ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 - РУСЕ" ЕООД осъществява своята дейност, разширява обхвата на денталните дейности, подмладява екипа си и върви към тенденция за стабилизиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)