Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 312 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и 10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №6/23.08.2012г. на КОС, Общинският съвет реши:

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост с имот ПИ 1751, кв.44 с площ 666,00 кв.м. – по регулационния план на с. Николово, за който е съставен АЧОС № 6728/26.07.2012 г., вписан в Авп. с вх.рег. № 9717/01.08.2012г., под № 60, том 27, н.д.5339.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово, представляващ ПИ 1751, кв.44 с площ 666,00 кв.м., предмет на АОС № 6728/26.07.2012 г., вписан с вх.рег. № 9717/01.08.2012г., под № 60, том 27, н.д.5339 в АВп. при начална тръжна цена 9 490,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)