Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 312 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г., приет с Решение № 72/21.01.2016 г. – Приложение № 2, с точка
2.7. Продажба на поземлен имот №801.716, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м. с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м., съгласно регулационния план на с.Тетово, Община Русе, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г.
2. Открива процедура за приватизация на поземлен имот №801.716, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м. с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м., съгласно регулационния план на с.Тетово, Община Русе, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)