Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 312 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)

Бизнес програма за планиране на дейността на
„Медицински център 1-Русе“ ЕООД
за периода 2021-2023 година

„Медицински център 1-Русе“ ЕООД освен здравно заведение от изключително социално значение е и стриктно спазващо законодателството търговско дружество, което регулярно изготвя в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните заведения /ЗПП/ и Правилника за прилагането му /ППЗПП/ бизнес програми за планираните си дейности с тригодишна перспектива. Така се изпълняват изискванията да се гарантира гъвкавост на стратегията на дружеството, като редовните годишни актуализации на програмата дават възможност за адаптиране на планираните резултати към промените в здравната и социалната сфера, както и към пазарната ситуация в сектора. С тази цел предлагаме настоящата бизнес програма за периода 2021-2023 година.
„Медицински център 1-Русе“ ЕООД е важна част от здравната инфраструктура в община Русе. В центъра работят висококвалифицирани лекари и медицински специалисти, а усилията ни са за непрекъснато разширяване на предлаганите здравни грижи и услуги, за да можем да полагаме все по-добри и комплексни здравни грижи за населението.
В центъра работят 11 лекари и необходимия за качествено изпълнение на текущите ни задачи медицински специалисти и помощен персонал.
Разполагаме с необходимия потенциал в количествено и качествено отношение за постигане на целите и програмните ни намерения.
Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности на обслужваното население, осигуряваме необходимия брой профилни специалисти, но това разпределение не е статично, а е динамичен процес, свързан с надграждане заради непрекъснато растящите потребности от здравни грижи и повишаващите се изисквания към тях. Това е и част от визията и стратегията ни за развитие.
В момента разполагаме с 11 специализирани кабинета.
С оглед тежката кризисна обстановка, породена от пандемията от Ковид-19, икономическото състояние на „Медицински център 1-Русе“ ЕООД е задоволително.
Дружеството завърши 2019 година с положителен финансов реултат.
„Медицински център 1-Русе“ ЕООД е сред водещите заведения за доболнична помощ в Русе с роля в здравеопазването и в областта. Стремежът ни, подкрепен от активни усилия, е тази тенденция да се зарази и развива.
С оглед местоположението си в центъра на Русе, облекчения достъп с личен и обществен транспорт и пешеходното разстояние, на което се намира от жилищните и обществените зони на централната градска част, здравното заведение е незаменима част от първичната медицинска помощ за все по-широк кръг граждани.
Стратегическото местоположение се съчетава с качествен медицински продукт в неговата цялост – наличие на специалисти, на апаратура, на лаборатория и на високо квалифициран екип, работещ по изискванията на най-добрите професионални и етични стандарти.

Успешното съчетаване на тези фактори поставят „Медицински център 1-Русе“ ЕООД в благоприятна позиция в остроконкурентната среда в здравеопазването.
Наред с тази равноспетка обективните обстоятелства налагат да се предвидят и възможните рискове.
Един от характерните и хронични рискове за цялата здравна система е недостигът на специалисти. В тази посока работим активно за задържане на наличнитеспециалисти и привличане на нови.
Специфичен риск от месец март 2020 година е свиване на обема на медицинските дейности най-общо казано заради пандемията от COVID-19 и в частност – заради страховете на хората да посещават публични места и особено на здравни заведения, където по презумпция според тях опасността от заразяване е по-голяма. За да елиминираме тези опасения сме въвели страг модел за редовна дезинфекция и безкомпромисно спазване на социална дистанция, което се отрази положително на доверието на потребителите. Възможно е обаче при втори пик на пандемията, какъвто в момента наблюдаваме, ситуацията отново да се влоши. На това предизвикателство отговаряме с още по-стриктни мерки за безопасност, така че да премахнем рисковете за пациентите, а оттам – и за рязко влошаване на резултатите на „Медицински център 1-Русе“ ЕООД.
В оперативен план предвиждаме създаването на кабинет за извършване на психологически изследвания.
Важна част от бизнеспрограмата ни е разширяване на сътрудничеството с авторитетни доброволни здравноосигурителни компании за допълнително здравно осигуряване като „България-Здраве“, ДЗИ, “Доверие“, „Дженерали“, а напоследък и с частни и държавни предприятия на територията на областите Разград и Търговище.
Ще продължим да се усъвършенстваме като база за обучение на студенти от Русенския университет.
Основните елементи в инвестиционните намерения на „Медицински център 1-Русе“ ЕООД са насочени в няколко направления:
1. Инвестиции в нова медицинска апаратура и техника:
оборудване за дообзавеждане на гастроентерологичния кабинет;
оборудване за кардиологичния кабинет за извършване на високо специализирани дейности;
нов трансдюсер за АГ и ендокринологични кабинети;
подмяна на хирургичния инструментариум.
Инвестиции в материална база:
-текущи ремонти;

 • подмяна на остаряла мебелировка;
  -разкриване на нови специализирани кабинети;
 • закупуване на апаратура на база оперативен лизинг и активна работа по програми и проекти.
  Инвестиции в персонала:
  -обучение и квалификация на персонала;
  -продължително обучение на персонала;
  -увеличаване броя на специалистите;
 • привличане на млади кадри.
  Увеличаване на медицинския капацитет:
 • разширяване на взаимоотношенията на с лекари от други лечебни завадения;
 • за оказване на методична помощ на семейните лекари;
 • по нататъчно развитие и разширяване на взаимоотношенията със специалисти от болничната помощ и общопрактикуващите лекари с практики в селата в община Русе а при възможност – и в цялата област;
  -сключване на договори с фирми и организации за извършване на медицински дейности и услуги;
  -сключване на нови договори с фондове за доброволно здравно осигуряване.
  За финансовото обезпечаване на изложената по-горе програма разчитаме основно на приходите от договора с РЗОК, на събираните такси от медицински прегледи, изследвания и услуги.
  Важно перо в приходната част са договорите ни за медицинско обслужване на фирми и предприятия във връзка със Закона за безопасни услония на труд /ЗБУТ/. В тази връзка ще продължим усилията си като общинско дружество да привлечем за клиенти общински фирми на принципа на синхронизиране както на търговските интереси на икономически субекти с един собственик, така и на публичните интереси с постигане на най-добри цени и използване на финансовите ресурси от структури на един принципал.
  В заключение можем да обобщим, че „Медицински център 1-Русе“ ЕООД успешно извлича максимума от ресурсите, с които разполага и които привлича, а на базата на дългогодишния ни медицински и управленски опит се адаптираме успешно към социалната обстановка и инвестиционната среда, за да гарантираме стабилността и развитието на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)