Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 312

РЕШЕНИЕ № 312
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.22а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-106 пп от кв.888 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 с площ 21 646,00 кв.м., предмет на АОС №5542/25.09.2008 год. на “ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за изпълнение на инвестиционен проект «Изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия в Индустриален парк – Русе» на цена в размер на левовата равностойност на 25,00 евро/кв.м. Към цената на земята да се добавят дължимите данък добавена стойност, местен данък и режийни разноски, които са за сметка на купувача.
2. Въз основа на настоящото решение на ОбС-Русе, Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с “ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.