Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 313 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №6/23.08.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един брой гараж с размери 4,00 м./8,00 м. и разгъната застроена площ от 32,00 кв.м., ситуиран върху общински терен, представляващ УПИ ХІV – 902 в кв.612, ул. Ракитово №4 по плана на гр. Русе, а по кадастралната карта на град Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2399, предмет на АОС №5479 от 03.07.2012 год., при начална тръжна цена от 2 308,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с които да се определи спечелилия участник, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)