Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 313 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе“ АД Бедрос Пехливанян, Иво Пазарджиев, Велизар Павлов, Роберт Калустян, Веселин Велчев, Никола Михайлов, Айдоан Джелил, Венцислав Великов и Борислав Рачев да гласуват „ЗА“ по всички точки от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе в град Русе, бул. „Липник” № 3 на 19.09.2016 г. от 14.30 часа, а при липса на кворум – на 05.10.2016 г. в същия час и място.
2. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе“ АД да гласуват „ЗА“ внасяне на непарична вноска в капитала на новоучредяваното дружество „Арена Русе“ ЕАД с предмет:
• УНИВЕРСАЛНА СПОРТНО-ЗРЕЛИЩНА СГРАДА, изградена и приета с акт за приемане образец 14 от 19.02.2014г., удостоверение № 15/02.07.2014г. по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, изд. от Община Русе, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1110/22.07.2015 на ДНСК, разположена в УПИ XIX-5094, от кв. 418, представляваща I-ви етап – УНИВЕРСАЛНА СПОРТНО-ЗРЕЛИЩНА СГРАДА от „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – УНИВЕРСАЛНА СПОРТНО-ЗРЕЛИЩНА СГРАДА и ШОУРУМИ, ТЪРГОВСКО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, БИЗНЕС ЦЕНТЪР, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС И ТРАФОПОСТОВЕ“, състояща се от СГРАДА с идентификатор 63427.2.5546.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителен директор на АК, изменена със заповед 18-5591/25.04.2014г. на Началник СГКК – Русе, с адрес: гр. Русе, бул. Липник № 1, със застроена площ 6003 /шест хиляди и три/ кв.м, на един етаж, с предназначение: Спортна сграда, база, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546, адрес: бул. Липник № 1, а съгласно Разрешение за строеж № 189/06.04.2009г., изд. от Община Русе сградата представлява част от многофункционален комплекс, І ЕТАП – УНИВЕРСАЛНА СПОРТНО-ЗРЕЛИЩНА СГРАДА със ЗП – 6 205 кв.м, РЗП – 9 940кв.м, приета с акт за приемане образец 14 от 19.02.2014г., удостоверение № 15/02.07.2014г. по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, изд. от Община Русе, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1110/22.07.2015 на ДНСК, , разположена в УПИ XIX-5094, от кв. 418, заедно с отстъпеното от Община Русе право на строеж за тази сграда върху описания поземлен имот, целият с площ 36480 кв. м., с предназначение на територията: Урбанизирана, номер по предходен план: квартал 418, парцел ХІХ-5094, при граници: 63427.2.4637, 63427.2.1647, 63427.2.5103, 63427.2.5102, 63427.2.4790, 63427.2.4791, 63427.2.5544, 63427.2.5545, 63427.2.4638, и Сграда с идентификатор 63427.2.5546.3, находяща се в УПИ ХIX-5094, кв.418, ЦГЧ, с административен адрес гр. Русе, бул. Липник №1, гр. Русе, представляваща сграда за монтаж на възлова станция, трафопост и ГРТ с оборудване на трафопост 2х1600 kVa, РУ 20 Kv, кабели 20 Kv и разпределителни уредби СрН и НН, , собственост на Дружеството.
• Движими вещи, описани подробно в инвентарната книга на ПРОЕКТ РУСЕ АД; Инвентаризационен опис на малоценни активи на ПРОЕКТ РУСЕ АД.
3. Задължава представителите на Община Русе Русе в Общото събрание на „Проект Русе“ АД да предложат и гласуват „ЗА“ избирането на Спасимир Василев Димитров за член на съвета на директорите на „Арена Русе“ ЕАД /в процес на учредяване/.
4. Одобрява проект на Устав на „Арена Русе“ ЕАД /в процес на учредяване/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)