Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 313 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

ЗА ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦПЗ – РУСЕ ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2023 ГОДИНА

 1. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Утвърждаване позицията на Център за психично здраве – Русе ЕООД като водещо лечебно заведение в системата на националната психиатрична помощ и разширяване обхвата на дейностите по предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ, съизмерима с европейските стандарти.

Налагане на действащ модел на психиатрично лечебно заведение, изграден по съвременните изисквания за оказване на всестранни качествени и високо професионални грижи на потребителите на психиатрична помощ.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Център за психично здраве – Русе ЕООД e разположен на 46800 кв.м в източна промишлена зона на град Русе, разполага с 225 легла и места, в това число 115 легла и 110 места. Те са структуриране в 5 отделения – три денонощни стационарни отделения: 

 • Мъжко отделение  – 40 легла
 • Женско отделение  – 40 легла
 • Отделение за лечение на зависимости  – 35 легла

два дневни стационара:

 •  Дневен стационар за възрастни – 75 места
 • Детско-юношески център за психично здраве – 35 места

ЦПЗ – Русе ЕООД разполага със съдебно-психиатрично отделение, изградено на функционален принцип и Център за субституиращи и поддържащи програми /метадонов център/ с капацитет 150 места.

В ЦПЗ – Русе ЕООД са ситуирани и два блока – Диагностично-консултативен блок и Административно-стопански блок.

Към ЦПЗ – Русе ЕООД функционират звена за вътреболнична рехабилитация (ВБР) и извънболнична рехабилитация, обособена в звено за трудова и психосоциална рехабилитация.

ЦПЗ – Русе ЕООД предоставя по договори с община Русе комплекс от социални услуги, включващ:

 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 1 с капацитет 15 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2 „Св.Петка“ с капацитет 12 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 3 „Райна Гатева“ с капацитет 15 легла;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 4 „Райна Гатева с капацитет 12 легла
 • Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 легла.

Всички тези структурни звена са разположени в една четириетажна сграда /на ул.Доростол 34/, две триетажни сгради, две двуетажни /едната от които е на ДЮЦПЗ, разположена на ул.Янтра № 5/ и седем едноетажни сгради, всички останали ситуирани на бул.Тутракан № 20.

ЦПЗ – Русе ЕООД към момента е водещо лечебно заведение в психиатричната помощ в България. Специализираната психиатрична грижа, оказвана в структурите на Център за психично здраве-Русе ЕООД, се състои от интегриран пакет от лечебни, рехабилитационни, социални и юридически услуги, които надграждат традиционното диспансерно наблюдение и лечение, трансформирайки го в нови модели на работа за психологическа подкрепа, консултиране, придобиване на умения за независим живот и справяне със симптоматиката на болестта.

Ние сме единствената психиатрична структура в страната, съвместила всички разновидности и форми на психиатричната помощ:

 • към която има разкрит и много добре функциониращ Детско-юношески център за психично здраве; 
 • Имаме създадено отделение по съдебна психиатрия на функционален принцип; 
 • Акредитирани сме като база за специализация по психиатрия и база за обучение на студенти и специализанти – лекари за специалности Психиатрия, Детска психиатрия и Съдебна психиатрия; психолози за специалност Клинична психология и специалисти по здравни грижи за специалности Мед.сестра и Психиатрична сестра; 
 • При нас е създадено и работи успешно Звено за трудова и психосоциална рехабилитация за лица с тежки хронични психични заболявания;
 • Разполагаме с качествен електроенцефалографски апарат и съвременен апарат за транскраниална магнитна стимулация.
  • За подобряване организацията на работа в ЦПЗ – Русе имаме сключени договори за консултиране и допълнителни изследвания със специалисти от различни профили – кардиолог, специалист обща медицина, невролог, уролог, специалист образна диагностика и анестезиолог. 

ЦПЗ – Русе има защитено най-високото трето ниво на компетентност.

Кадрова обезпеченост

Комплексността и специфичността на психичните заболявания изискват кадрово обезпечаване и се осъществяват от висококвалифицирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

Персонала ни към настоящия момент е общо 205 лица, в това число:

– висш медицински персонал – лекари – 19, в т.ч. трима с по 2 специалности;

– висш немедицински персонал – 17 специалисти, в т.ч. ерготерапевти и кинезитерапевти;

– психолози – 12, от които двама клинични психолози, 1 съдебен психолог и 1 логопед;

 – специалисти по здравни грижи – 77 мед сестри, фелдшери и лаборанти;

 – социални работници – 7;

 – санитари и болногледачи– 57;

 – трудови рехабилитатори и помощен персонал – общо 16 човека.

По програми за субсидиране временна заетост в настоящия момент работят общо 14 лица. Очакваме сключване на нови договори по програма „Обучение и заетост на хора с тройни увреждания“

Финансиране

Основен източник на приходи е по договор с Министерство на здравеопазването на основание Наредба 3 на МЗ.

По програми за предоставяне на социални услуги, финансани от МТСП по договори с община Русе;

По програми за временна субсидирана заетост чрез Агенция по заетостта и Бюро по труда – Русе.

По договор с РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение на лица с хронични психични страдания.

Собствени приходи от платени медицински услуги, от реализация на продукцията на звеното за трудова рехабилитация, от наеми на помещения и други.

Чрез дарения и спонсорство.

ГодинаПриходи по договор с МЗ по Наредба 3 и по Методика за 2017г (хил.лева)По договори с община Русе за предоставяне на социални услуги(хил.лева)По договор с РЗОК – Русе за КДН (хил.лева)Собствени приходи(хил.лева)Дарения(хил.лева)
201725855691573894
20182916672141364
201936837601274406

Видно от горната таблица, приходите нарастват през анализирания период с различен темп. Изключение правят приходите по договор с РЗОК. 

Най-голямо е нарастването през 2019 година поради въвеждане на Наредба 3 на МЗ от 05 април 2019 година, с което основен измерител на заплащане на дейностите ни стана реализиран леглоден, а не както до тогава – преминал болен. От м.юли  2019 година се увеличи стойността, заплащана ни по наредбата, за един леглоден, проведен в денонощен стационар – от 38.50 лева на 46.00 лева. За дневните стационари стойностите са както следва – 32.00 стана 36.80 лева. Това даде възможност да погасяваме задълженията си своевременно и от 2019 година да увеличим заплатите според изискванията на отрасловия КТД и особено в частта заплащане на нощен труд. 

От 01 август 2020 година стойността на 1 леглоден в денонощен стацианар се заплаща в размер на 50.60 лева, а з дневен стационар – 40.48 лева.

Приходите от РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение спадат поради отлив от страна на психично болните лица за диспансерен учет и отпадане задължението представянето на ТЕЛК да е само от диспансерни пациенти. С промяна в нормативните документи воденето на диспансерен учет стана доброволно, дори и за опасно боледуващите.

Медицинска дейност

годинаПреминали болн в денонощните стационариПреминали болни в дневните стационариПроведени леглодни общоПреминали през метадонова програмаПроведени амбулаторни прегледи
2017223915577343013625652
2018214315007559812724826
2019215514967792212725016

През анализирания период броят на преминалите пациенти е относително постоянна величина. В тази бройка делът на хората, приети по спешност в денонощните стационари, с изразена психомоторна възбуда е 38% през 2017г.,  а през 2018 и 2019 година процентът надхвърля 40%. Това е видно от специализините отчетни форми. През първо полугодие на 2020 година делът на приетите по спешност е 51%, тъй като поради извънредното положение намалихме плановия прием, а увеличихме многократно приетите по спешност.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРНАТА СРЕДА

Развитието на Център за психично здраве и предстоящите промени ще следват равнопоставеното отчитане и удовлетворяване на:

 • нуждите на потребителите на психиатрична помощ;
 • интересите на принципала – Общински съвет Русе и Община Русе;
 • исканията и предложенията на служителите на центъра;
 • свързаните с психичното здраве интереси на местната общност.

По профила на лечебното ни заведение се лекуват хора с психични заболявания, зависимости (към алкохол, наркотични вещества, хазарт), деменции с психотични епизоди, деца и юноши с психични страдания и други.

Тежката психична болест се характеризира със следните особености:

 • Липса на съзнание за болест у болния човек (не желаят прегледи и лечение);
 • Често изразена психомоторна възбуда и агресивни прояви (автоагресия и агресия към околните). Проявяват се с асоциално и антисоциално поведение;
 • Изразена стигма в обществото към хората с психични заболявания и наркомании;
 • Изпитване на „срам“ от страна на близките по отношение на психично болния човек или към хората с наркоманна зависимост;
 • Многократно съдействие от органите на реда и правораздавателните органи за принудително и задължително лечение на лица с психични заболявания и наркомании;
 • Лечение по спешност на хора с изразена психомоторна възбуда и агресия и прилагане на непривлекатлни мерки за временно физическо ограничаване при спазване изискванията на Наредба № 1 от 28.06.2005 година на МЗ;
 • Постоянен натиск от близки на хора с деменции и възрастни хора със соматични страдания за прием в денонощните стационари без наличие на определените за лечение критерии.

Анализирайки пазарната среда на психиатричните здравни услуги следва да отбележим, че ЦПЗ – Русе ЕООД е единствената структура в областта, която приема денонощно спешни и неспешни пациенти с тежки психични увреждания, зависимости и деменции с психотични епизоди.

Друго лечебно заведение на територията на област Русе е ДПБ – Бяла, която се различава от ЦПЗ – Русе ЕООД по:

 • Формата на собственост и управление;
 • Приема на пациенти за продължително лечение;
 • Прием на лица от различни области.
СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРУДНОСТИ:      НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ:
Затруднения при прилагане на нормативната база,  касаеща дейностите по предоставяне на психиатрична помощ – начини на прием на пациенти, възможности за задължително и принудително лечение, ограничаване на психомоторната възбуда; Липса на законови възможности за контрол върху лечението и поведението на опасно боледуващи – невъзможност да се диспансеризира опасно боледуващ човек без негово желание;Неизползваемост на създадената при нас база данни поради липса на Единен национален регистърПредложения пред парламентарната комисия по здравеопазване за промени в Закона за здравето както по отношение на спешната психиатрична помощ, така за ограничаване рисковете за здравето и живота на пациентите и екипите.
Създаване на правила относно опасно боледуващите и прилагане на оценка на риска!
Създаване на Единен национален регистър на хора с тежки психични заболявания

Ограниченост на финансови и материални ресурси 


Наличие на дейности, които са изцяло нефинансирани – сектор Спешна психиатрична помощ, Звено за извънболнична трудова и психосоциална рехабилитация;
Фокусирано разходване на наличните ресурсиПоддържане на хигиената, реда и изработване на постелъчен инвентар чрез участие на потребители на услуги.Участие в нови проекти – в т.ч. за възобновяеми енергийни източници, за предоставяне на социални услуги и разширяване участието в международни клинични проучванияАнгажиране на допълнителни източници чрез                                                                                         публично-частно партньорство с местни и                                                                              международни НПО                                                                                       Финансиране на отделните дейности
Неподготвеност на общността да интегрира пациентите. Социална стигма.Активно и постоянно действие за промяна на нагласите и осигуряване съдействието на община Русе, нестопански организации, бизнес структури и средства за масово осведомяване
Изградени навици за институционализам и хоспитализъм у някои пациентиРехабилитация, ресоциализация – в три основни области – обучение в социални умения, социално участие и професионално развитие чрез изгражадане на нови комплекси за предоставяне на социални услуги
Растящ брой желаещи за включване в трудова и психосоциална рехабилитация при ограничен брой и капацитет на програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични заболяванияРазработване и внедряване на иновативан комплексо-интегративен  модел от здравни и социални услуги за лица с психични заболявания
Липса на обособени отделения на територията на област Русе за възрастни хора с деменции и поведенчески проблемисъздаване и функциониране на отделение по геронтопсихиатрия.

Зачестяват и случаите на лица с тежки психични увреждания, нуждаещи се от настаняване в социални услуги, но броят на леглата при нас не отговаря на търсенето. Въпреки факта, че в община Русе има разкрити най-голям брой социални услуги, е необходимо разкриване на нови социални услуги за лица с тежки хронични психични страдания.

Постоянно расте броят на желаещите да бъдат включени в трудова рехабилитация, но понастоящем има ограничен брой програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични увреждания. Предвижда се в новия отчетен период да се предвидят повече такива програми както с европейско, така и с национално финансиране.

ПРОГНОЗИ

Прогнозни финансови отчети:

Прогноза на основните икономически показатели на Център за психично здраве – Русе ЕООД за периода 2021 – 2023 г.

хил.лева

ПриходиРазходиФинансов резултатИнвестиции
2021г.2022г.2023г.2021г.2022г.2023г.2021г.2022г.2023г.2021г.2022г.2023г.
5 3515 5465 6385 3245 5325 617271421283260

Разрастващата се пандемия и свързаните с това очаквания в световен мащаб детерминират работата ни в условията на неопределеност и това значително затруднява предвижданията ни за развитие на ЦПЗ – Русе ЕООД през прогнозния времеви интервал. Прогнозните данни в приложената таблица за периода 2021 – 2023 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период, като е отчетено и влиянието на инфлационните процеси и са лимитирани приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата ни материална база и използваемостта на капацитета на лечебното ни заведение. Приложили сме оптимистичен вариант, въпреки непрестанно проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването. Нашите очаквания за повишаване на приходите по действащата понастоящем Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването през периода са свързани с факта, че имаме защитено най-високото трето ниво на компетентност за всичките ни структури – стационарни отделения, за което е предвидено съответстващото по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности. Реализирана е част от очакванията ни – променена е основата на изчисления на извършените и подлежащи на заплащане дейности в областта на психичното здраве, макар и с недостатъчен размер за покриване на всички присъщо необходими разходи.

Предвижданото увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя е съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване”, конкретно с влезлия в сила от 08.11.2018 година отраслов КТД. Другите елементи на разходната част са съобразени с текущите цени и очакванията за евентуалното им плавно нарастване през прогнозирания период. 

Прогноза на медицинските дейности в ЦПЗ – Русе ЕООД за периода 2021 – 2023 година

Предвиждаме през 2021 година запазване броя на проведените леглодни, тъй като това е оптимално натоварване на капацитета на всички отделения. 

Предвиждаме увеличаване на проведените леглодни през втората половина на 2022 година след изграждане на отделение по геронтопсихиатрия с капацитет 15 легла. Тогава леглодните ще нараснат на 78500.

След пълноценно използване на капацитета на новото отделение предвиждаме през 2022 година броят на леглодните да нарасна на 79100.

По отношение на медицинската дейност предвиждаме усъвършенстване на иновативния комплексно интегративен модел на ЦПЗ – Русе ЕООД и достигане на основните параметри:

 • Подобрено качество на живот на лицата с психични страдания;
 • Намален риск в обществото от психотично мотивирани поведения;
 • Подобрен контрол над симптомите и поддържащата терапия;
 • Ангажиране в полезни дейности, изградени социално приложими навици;

Стремили сме се да прогнозираме сравнително точно развитието на стопанските процеси в бъдещия тригодишен период, базирайки се на досегашния ни опит. 

Основно наше инвестиционо намерение през 2021 и продължаващо развитие през 2022 година е обзавеждане и функциониране на наша ведомствена пералня, която да ни направи независими от външни изпълнители и осигури необходимото качество на тази дейност.

При наличие на необходимите условия предвиждаме изграждане на отделение по геронтопсихиатрия чрез участие в различни проекти и намиране на други източници на финансиране. Първият етап от това инвестиционно намерение предвиждаме да започне през втората половина на 2022 година, а окончателното окомплектоване и натоварване на капацитета на отделението – през 2023 година.

Като друго наше намерение е ремонт на всички денонощни стационарни отделения чрез цялостна подмяна на В и К инсталациите, изкърпване, измазване и боядисване на болнични стаи, кабинети и манипулационни, санитарни възли и коридори. Вече имаме договореност за този значим ремонт за Отделение за лечение на зависимости. През пролетта и лятото на 2021 година при наличие на финансов ресурс предстои извършване на такъв голям по обем ремонт и в Мъжко и Женско отделения. На по-следващ етап – през 2022 година предстои ремонтиране на сградния фонд, в който предоставяме социалните услуги. Тези ремонтни дейности ще се извършват чрез използване труда на наши работници, както и на тези, наети по програми за временна субсидирана заетост.

Друг елемент от инвестиционната ни програма е насочен към подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и прилежащата инфраструктура. Предвиждаме доставка и монтаж на соларни панели за битово-гореща вода през 2022 година с тенденция през 2023 година да изградим и малък фотосоларен парк за собствени енергийни нужди на ЦПЗ – Русе ЕООД.

Използвайки досегашния си опит в реализацията на проекти по фонд „Социална закрила“ предвиждаме да подменим обзавеждането и оборудването на социалните услуги, чиито доставчик сме по силата на договори с община Русе. През 2019 година успешно сменихме легла, шкафчета и гардероби на три от четирите Центъра за настаняване от семеен тип. Ще продължим да използваме средства от европейски и национални фондове с цел привеждане на дейностите ни в съответствие със съвременните изисквания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)