Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 314 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 4/25.04.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общински имот и съгласно Протокол №12/21.06.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба за имот с идентификатор 63427.96.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и шест точка едно) с площ 63,965 (шестдесет и три дка деветстотин шестдесет и пет кв.м) дка в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”, трета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – нива, предмет на акт №6041/21.07.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №27, том 33, вх. рег. №15, партиден номер 13984, н.д. 7076 от 14.10.2009 г. в АВп при РРС, с начална конкурсна цена от 100000 лева (сто хиляди), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия конкурса.
2. Одобрява следните конкурсни условия:
– цена – не по-ниска от конкурсната цена;
– запазване начина на трайно ползване – минимум за три стопански години;
– имота да обслужва дейности, подпомагащи спортни програми.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурса, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)