Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 314 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.1.64.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, триетажна със застроена площ 505 кв.м. и сутерен със застроена площ 348 кв.м., с предназначение промишлена сграда – мелнична сграда, предмет на Акт за частна държавна собственост №6214/08.06.2015 год., с адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №2.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)