Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 314 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР– РУСЕ ЕООД

БИЗНЕС ПРОГРАМА

2021 -2023

Резюме

Предизвикателство за медицината днес продължават да бъдат онкологичните заболявания, които са сред основните социално значими заболявания за населението. Все повече хора страдат от тях, но и медицината напредва с новите подходи на лечение и превенция.

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, е единственото лечебно заведение на територията на областите Русе, Разград и Силистра, което предоставя комплексно лечение на лица с онкологични заболявания. 

Основна дейност на лечебното заведение е:

 • активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
 • периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
 • регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
 • създаване и поддържане на раков регистър за областите Русе, Разград и Силистра и за нуждите на Националния раков регистър;
 • здравна промоция и превенция на онкологичните заболявания;
 • информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
 • експертна и консултативна дейност в областта на онкологията;
 • научноизследователска дейност в областта на онкологията;
 • провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
 • реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
 • осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
 • извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;
 • предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. 

Лечебното заведение обслужва район с население около 450 000 души. Населението на трите области Русе, Разград и Силистра по данни от Националната здравна карта за 2016 г. е общо 461 403 души, а за 2018 г. е 450 848 души, от които в Русе 223 489, в Разград 115 402 и в Силистра 111 957. При съпоставяне на данните, през 2018г. се отчита намаляване на населението спрямо 2016г. с 10 555 души. В същото време, по данни от Националната здравна карта за 2018г. се отчита 1,61% ръст на новообразуванията. При намаляващ брой на жителите в региона, броят на регистрираните пациентите с онкологични заболявания нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението,  увеличаване на рисковите фактори и увеличаване продължителността на живота на хората с тези заболявания.

Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството за развитието на дружеството през периода 2021 – 2023г. При настъпване на финансова криза, мениджърският екип при необходимост с оглед запазване финансовата устойчивост на дружеството, може да намали и забави във времето изпълнението на инвестиционната програма.

 1. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ 
 2. Обща информация за лечебното заведение

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е специализирано здравно заведение за диагностика и активно лечение на онкологични заболявания. Осъществява дейност като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград и  Силистра. Разполага с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания. 

Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952г.  с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение,  а през 1953г. е обособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания. През периода от 1962г. до 1965г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети. С разкритата през 1981г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района.  През периода 1979-1981г. се разкриват  Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети. Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър. Периодът 1985-2002г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, отделение по интензивно лечение и анестезиология, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети, пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. 

 Понастоящем „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е най – големия диагностично – лечебен и консултативен център в областта на онкологията в Северен централен район. В „Комплексен онкологичен център – Русе“ са регистрирани около 20 000 пациенти от областите Русе, Разград и Силистра. 

Дружеството е 100% собственост на Община Русе. Сградният фонд на лечебното заведение е публична общинска собственост и е предоставен за ползване и управление с няколко последователни решения на Общински съвет – Русе. Лечебното заведение е разположено в самостоятелна обществено – обслужваща сграда на ул. ”Независимост” №2, УПИ ІV-5105 в кв. 711 на гр. Русе. Тя е разположена в сграда с 3 етажа, на партер, сутерен и 2 етажа на сградата с обособен самостоятелен вход. Три от стационарните отделения са разположени на деветия етаж в Хирургичния блок, а Операционния блок на КОЦ – РУСЕ ЕООД е ситуиран на втори етаж в Хирургичния блок собственост на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД. 

Застроената площ на лечебното заведение е 3748 кв.м., а разгънатата застроена площ на всички нива е 6502 кв.м. Диагностичната и лечебната дейност в „КОЦ-Русе” ЕООД се осъществяват в консултативно-диагностичния и стационарния блок. При диагностично – лечебната дейност се прилагат всички съвременни постижения на медицинската наука, като се спазват правилата за добра медицинска практика и правата на пациента, защитаващи неговото достойнство. Медицинските дейности се осъществяват от екип състоящ се от лекари специалисти, административен и помощен персонал . 

1.1.Мисия на лечебното заведение

Нашата мисия е подобряване качеството на живот на пациентите, чрез предоставяне на висококвалифицирана здравна услуга от лекари и специалисти в тази област, в модерна, високотехнологично оборудвана болнична среда.

Основна задача на лечебното заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак. 

1.2. Визия и бъдещето на организацията 

„КОЦ – Русе” ЕООД е оборудван с необходимата апаратура за покриване на съответните стандарти и за нормалното протичане на работния процес. Като модерна организация, осъществяваща своята специфична икономическа дейност в условията на конкурентна борба с висок интензитет и динамични, непредвидими и непрекъснато нарастващи изисквания на външната среда, лечебното заведение трябва да предприема навременни и адекватни стратегически действия в отговор на тези условия, за да може да осигури своята устойчивост, развитие и защита на пазарните си позиции. 

1.3.Общи стратегически цели

Основна цел на лечебното заведение е повишаване качеството на предлаганата здравна услуга и утвърждаване на „КОЦ – Русе“ ЕООД като водещ онкологичен център с високо квалифициран медицински персонал, модерна техника и технологии на лечение. 

Чрез настоящата програма, „КОЦ – Русе“ ЕООД си поставя отговорната задача да постигне удължаване продължителността на живота на пациентите с онкологични заболявания и подобряване качеството на живота им, чрез:

 • Подобряване на профилактиката в региона при адекватно финансиране и участие в скринингови програми.
 • Поддържане на достигнатото високо ниво на диспансеризация, чрез усъвършенстване на организационно – методичната дейност и управлението.
 • Подобряване на диагностиката и комплексното лечение, чрез повишаване на квалификацията на кадрите. 
 • Подобряване на материалната база,
 • Въвеждане на нови диагностично-лечебни методи,
 • Усъвършенстване на структурата на лечебното заведение.
 • Работа по договор с НЗОК за оказване на здравна услуга на нуждаещите се.
 • Поддържане и при възможност разширяване пакета от медицински услуги, предоставяни на пациентите.
 • Активно търсене на нови пазарни възможности за разширяване на дейността.
 • Ефективен контрол върху организацията и дейността на дружеството, с цел постигане на развитие на лечебното заведение.

Реализацията на стратегическите цели изисква различна продължителност и във връзка с това, те биват:

            Дългосрочни:

 • Въвеждане на иновативни методи на диагностика и лечение, превръщащи КОЦ – Русе ЕООД в предпочитано лечебно заведение;
 • Поддържане на високо качество на предлаганите здравни грижи, в съответствие с медицинските стандарти и професионална етика.

Средносрочни:

 • Поддържане и реновиране на сградния фонд и материалната база.
 • Обновяване и въвеждане в експлоатация на модерна съвременна медицинска апаратура, гарантираща високо качество на диагностично-лечебната дейност.
 • Създаване на по-добри условия на работа за персонала, с цел повишаване качеството на дейността.
 • Поддържане на стабилност във финансовото състояние на дружеството.

Краткосрочни:

 • Изработване на периодичен анализ и оценка на показателите за медицинска дейност, с цел предприемане на корекционни действия.
 • Периодично присъствие в медии, с материали популяризиращи дейността.

За постигане на целите дружеството си е поставило следните задачи:

 • Постигане на ефективност във функционирането и развитието на КОЦ – Русе ЕООД като търговско дружество.
 • Осигуряване на достатъчен обем специализирано болнично обслужване.
 • Повишаване качеството чрез усъвършенстване диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите.
 • Стимулиране квалификацията на човешките ресурси и привличане на водещи специалисти.
 • Усъвършенстване системата на управление и контрол.
 • Подобряване на сградния фонд  и осъвременяване на медицинска апаратура.
 • Развитие на здравната промоция и профилактика и намиране нови форми за осъществяването й.
 • Осъществяване на достъпност за инвалидите до кабинетите на лечебното заведение.
 • Популяризиране дейността на лечебното заведение.

Дейностите по изпълнение на горепосочените цели, адаптирани към конкретните условия на КОЦ – Русе ЕООД, са следните:

 1. С оглед промоция и профилактика на здравето:
 • Провеждане на здравна просвета в малките населени места и запознаване на населението с рисковете от онкологични заболявания.
 • Участие в информационни кампании сред различни целеви групи, свързани с определяне рискови за здравето фактори.
 • Участие в мероприятия за повишаване информираността на хората за потенциалните опасности от онкологичните заболявания за здравето.
 1. С оглед повишаване качеството на медицинското обслужване:
 • Осъвременяване на правила за добра медицинска практика.
 • Стриктно прилагане на медицински стандарти и контрол за тяхното изпълнение.
 • Усъвършенстване на системата за контрол на ВБИ в лечебното заведение.
 • Оценка за ефективността и ефикасността на оказваната от КОЦ – Русе ЕООД медицинска помощ, съгласно разработените на национално ниво единни критерии.
 • Прилагане на разработени и въведени национални информационни стандарти за системите в здравеопазването.
 • В лечебното заведение са разписани ценностите, които всички служители изповядват и вплитат в дейността в полза на всички пациенти и обществото:
 • сътрудничество, хармония, съчувствие и милост.
 • честност, морал, мотивация и вдъхновение.
 • взаимопомощ, взаимоуважение, солидарност.
 • равнопоставеност и еквивалентност.
 • търпение, самопознание и саморазвитие.
 • активно милосърдие и добротворство.
 • внимание, подкрепа, поощрение и въстановителни грижи.
 • Задълженията на персонала към пациентите са:
 • качеството на здравните услуги трябва да е най-високо.
 • честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт.
 • достъпност и достатъчност.
 1. С оглед управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията им:

Основата на кадровата стратегия на КОЦ – Русе ЕООД е свързана с принципа на подбор и заемане на длъжностите от кандидати, притежаващи необходимата квалификация.

 1. Разработване на програма за продължаващо обучение на висшия медицински персонал и специалистите по здравни грижи
 • участие в семинари, конгреси и научни симпозиуми;
 • участие в колегиуми по определена тематика;
 • участие в семинари, организирани от фармацевтични фирми;
 • квалификацията на специалистите по здравни грижи по план.
 1. Разработване на програма за обучение в умения за добър мениджмънт на управленския персонал.
 2. Участия в кръгли маси и симпозиуми с цел поддържане и повишаване на квалификацията.
 3. Повишаване мотивацията на кадрите чрез:
 • финансово стимулиране – чрез обвързване на личния принос за извършена дейност и възнаграждението;
 • чрез подобряване условията за работа посредством създаване на благоприятен микроклимат и сигурност на работното място;
 • чрез професионална реализация, използвайки съвременна апаратура за диагностика и лечение.

С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение е необходимо съхранение и привличане на високо – квалифицирани кадри.

Разработването на правилника за формиране на възнаграждението, на всеки според личния принос, обвързан с извършената дейност, ще осигурява по-голяма мотивация на персонала и по-добро финансово стимулиране.

Осигурявайки нормални условия за работа на медицинския персонал е необходимо да се запази сравнително оптимален състав и на немедицинския персонал. Там най-много могат да се съвместяват различни дейности, което води до икономии, които да се разпределят между персонала. Целта е намаляване на разходите за ФРЗ за помощния не медицински персонал, което да осигури резерви за апаратура и мотивиране на специалистите.

Мотивацията на кадрите може да се стимулира и чрез подобряване условията за работа – създаване на сигурност на работното място, съвременна апаратура за диагностика и лечение. Всичко изброено е важно, но първостепенно по значение е заплащането, сигурността и възможностите за квалифициране и професионално израстване. Това ще помогне за задържането на кадрите и привличането на други, което ще увеличи конкурентоспособността на КОЦ – Русе ЕООД.

Задължението към служители в лечебното заведение са:

 • сигурност, справедливост, отговорност, толерантност.
 • условия за квалификация.
 • организирана система за предложения.
 1. С оглед реализиране на маркетингова стратегия – продуктова, пазарна и ценова:

Здравният продукт е особен вид – не може да се види и пипне. Той е обещание за задоволяване на определена здравна потребност.

Продуктовите стратегии са свързани с предлаганите основни и съпътстващи здравни услуги, а именно: профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболявания, осъществявани чрез консултации с лекари от различни специалности, параклинични изследвания, високоспециализирани дейности,  лекарствена  и лъчетерапия.

Мениджмънтът ще се насочи към развитие на продукта, т.е. разширяване пакета от предлагани услуги като се търсят нови пазарни ниши и разширяване на съществуващите,  които да носят сигурни приходи. 

Подцели:

 • Гарантиране на високо качество на медицинските услуги чрез :
 • подобряване на сградния фонд, чрез изграждане на ново крило на съществуващата сграда, с финансовата помощ и на Община Русе.
 • непрекъснато усъвършенстване на кадровата политика, системата за мотивация и програмите за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и специалисти по здравни грижи.
 • внедряване на съвременни диагностични методи
 • оптимална организация на медицинската помощ, с цел осигуряване на максимално бързо и точно поставяне на диагноза и пристъпване към лечение. 
 • Разширяване на профилактичната дейност :
 • запознаване на населението със симптоми и превенция на онкологичните заболявания.
 • организиране и провеждане на профилактични прегледи от специалисти. 
 • Разширяване на дейността по договор с НЗОК.
 • Въвеждане на нови платени услуги
 • Маркетингов мениджмънт на дейността :
 • участие в обучения за повишаване на мениджърската квалификация. 
 • действие на система за финансово управление и контрол (СФУК) и тримесечни анализи на дейността.
 • развитие на връзките с обществеността и реклама за имиджа на лечебното заведение.
 • Финансова стабилност на лечебното заведение :
 • оптимизиране на финансовото осигуряване чрез въвеждането на нови дейности по НЗОК
 • система за двоен контрол при разходването на медикаменти и консумативи.
 • действие на системата за вътрешно-финансов контрол и ежемесечен анализ на приходи и разходи по звена.
 • оптимизиране на непреките разходи.
 • стриктно придържане към Закона за лечебните заведения, Наредбата за общинските лечебни заведения и др.
 • непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата за възнаграждения, в зависимост от резултатите от дейността с цел висока мотивация.
 • Продължаване на поетапното обновяване и снабдяване на лечебното заведение с нова, съвременна медицинска апаратура.

КОЦ – Русе ЕООД се стреми да осигурява медицински услуги, покриващи националните стандарти за качество на лекарската помощ. 

Стратегическите приоритети, свързани с продуктовата стратегия са следните:

А) Подобряване на лечебно-диагностичната дейност в лечебното заведение и качеството на осигурената здравна помощ.

Основни задачи:

 • Правилно водене на диспансеризацията в съответствие с НРД и добрата онкологична практика.
 • Повишаване квалификацията на медицинския персонал

Б) Усъвършенстване на профилактичната дейност.

Основни задачи:

 • провеждане на профилактични прегледи с оглед ранно откриване на онкологични заболявания;
 • промоция на здравето на необходимите промени в начина на живот, околната среда и отношението към рисковите групи от населението;

В) Подобряване материално-техническата база – осигуряване с медицинска апаратура

Основна задача е закупуването на модерна и обновяването на съществуващата.

С) С оглед постигане устойчивост на качеството

Високото качество на дейностите в здравеопазването е основен критерий за подобряване на здравето и удължаване живота на населението, за ефективно и устойчиво развитие на здравните организации и осигуряване на тяхната конкурентноспособност.

В мисията на КОЦ – Русе ЕООД централно място заема подобряването на качеството. Предоставянето на висококачествена здравна услуга е надежда и очакване най-вече за пациентите и техните близки, очакване на цялото общество, осигуряване престиж за лечебното заведение и основен фактор в конкурентната надпревара.  

Основни критерии, характеризиращи качеството на здравните услуги са:

 • медицинската ефективност, подобренията в човешкото здраве;
 • научно-техническото ниво на медицинската помощ – медицински технологии, апаратура и други;
 • квалификацията на медицинския персонал;
 • достъпност;
 • безопасност;
 • надеждност;
 • ефикасност на процесите;
 • удовлетвореността на пациентите;
 • икономическата ефективност;
 • социалната ефективност;
 • екологичната ефективност.

Оценката на качеството има специфични индикатори: за качество на процеса и качество на резултата.

 1. Състояние на лечебното заведение

Финансовото състояние на КОЦ – Русе ЕООД е добро и позволява на база исторически данни да се направят оптимистични прогнози за развитие на лечебното заведение.  

Дружеството ежегодно прави разходи за закупуване на скъпоструваща медицинска апаратура. В резултат на това, размерът на годишните амортизационни отчисления е голям и това оказва влияние върху крайния финансов резултат преди плащане на данъци. Последните години не се отчита наличие на неразплатени задължения след падеж. Вземанията се събират в срок. 

За обезпечаване на дейността, КОЦ – Русе ЕООД разполага със следната високотехнологична апаратура :

Високотехнологична апаратураИзвършвани високотехнологични дейности
Гама Камера Емисионна компютърна томография
Линеен ускорител с възможности замодулиран интензитет Лъчелечение с модулиран интензитет
БронхоскопДиагностика при тумори на белия дроб
Скенери – 2брояДиагностика и планиране за лъчелечение
Лапароскопска апарутраЛапароскопски оперативни интервенции
Камина  за цитостатициза разтваряне идозиране на цитостатици
Ендоскопска апартураДиагностика на гастроентистенален тракт

Направен е анализ на основните качествени статистически показатели – болестност, смъртност, заболеваемост. Сравнени са данните за последните десет години. Тези три показателя са във функционална зависимост от организацията, материалната обезпеченост и кадровия ресурс в КОЦ-Русе.

Заболеваемост, болестност и смъртност от злокачествени новообразувания на 100 хил. население за периода 2010 – 2019 г. за област Русе

Година2010г.2011г.2012г.2013г.2014г.2015г.2016г.2017г.2018г.2019г.
Заболеваемост507,1530,5529,2502,2492,7515,6539,8572,3586,6620,5
Болестност4239,74322,24928,35125,15169,85138,75276,95672,35920,76141,3
Смъртност150,192,2107,9119,4100,7133,9159,4171,1211,8194,5

Източник: годишни статистически отчети – КОЦ-Русе ЕООД

Заболеваемост и смъртност

От данните в таблицата и от диаграмите е видно, че е налице трайна тенденция за увеличаване на заболеваемостта от злакачествени новообразувания. Отчита се повишение на болестността, което в сравнение с относително постоянното ниво на смъртността доказва успешната дейност на КОЦ – Русе ЕООД. Болестността, като статистически показател е пряко свързана с продължителността на живота на пациентите с онкологични заболявания. Покачващата се заболеваемост е в пряка зависимост от застаряването на населението тъй като солидните тумори са характерни за третата възраст и това е закономерно развитие. Смъртността е показател с относително еднаква запазваща се тенденция във времето и в сравнение с другите два показателя с ниски стойности, което е маркер за добра лечебна дейност.

 1. Аналитична част:

Осъществяваната от КОЦ – Русе ЕООД дейност няма конкуренция на територията на трите области, които покрива – Русенска, Разградска и Силистренска. Предлаганите медицински услуги и дейности са уникални по своя характер, предвид спецификата при онкологичните заболявания и лечението им. 

В представената таблица са изнесени по-важните показатели от дейността на КОЦ Русе ЕООД за периода 2017 до 2019г.

Показатели за дейността на КОЦ-Русе -ЕООД за периода 2017- 2019г                                                                                      

                                                                                                                                   Таблица 2                                                                                                               

Показатели2017г.2018г.2019г.
Общ брой дисп. болни194681966320530
Диспансеризация в %95,996,198,8
Ранна диагностика в %62,863,465,0
Брой прегледи в диагн. – консултативните кабинети482375157257061
В т.ч. при диспансерно наблюдение768376058029
Лабораторни изследвания702725624363624366
Брой сцинтиграфски изследвания в РИЛ8311175601
Брой функц. изследвания в РИЛ163119671193
Брой рентгенови изследвания в т. ч. мамографски изследвания147261600217851
Брой мамографски изследвания168821061090
Брой гастроскопии7571208
Брой колоно и ректоскопии301262540
Брой ехографии326328353484
Брой ЕКГ изследвания524952705593
Брой цитологични изследвания9191095540
Брой хистологични изследвания931994289748
Облъчени на TERABALT 80/ACS123017
Процедури56590204
Повърхностна Rо терапия199228196
Процедури259826932600
Линеен ускорител490590432
Процедури706029779713098
Използваемост в дни302,3276,3295,8
Брой преминали в стационара118561279013936
Използваемост в % (към 365 дни)82,875,781
Среден престой3,93,33,2
Оборот на едно легло78,584,792,3
Предоперативен престой                                                          Х                                                        Г                                                        Ур
1,20,9

1,1
1,4

1,0   
1,1                  
Следоперативен престой                                                                   Х                                                        Г                                                        Ур
2,42,3

2,3
2,1

2,1
1,9
Следоперативен леталитет                                                                Х                                                        Г                                                        Ур
1,20,6

0,3
0,2

0,4
0
Общ брой операции(без биопсии)178022102956
Оперативна активност в %                                                                              Х                                                             Г                                                             Ур
88,042,4

83,6
97,8

51,4
97,4
Лъчетерапевтична активност в %                                                         98,810099,9
Химиотерапевтична активност в %74,285,672,1
Съвпадение на патологоанатомична с окончателна диагноза (в %)66,780
Болничен леталитет  в %1,41,31,2
Процент изписани здрави7,810,08,1
Процент изписани с подобрение37,482,576,4
Процент изписани без промяна54,67,215,3
Процент изписани с влошаване0,20,30,2

                      Х – хирургия                  Г – гинекология              Ур – урология

Диспансерна дейност

  Извършвайки основната си дейност – активно издирване, регистриране и диспансерно наблюдение, лечебното заведение води на учет 20530 случая с преканцерози, carcinoma in situ и злокачествени новообразувания. През последните години диспансеризацията е добра – средно 96 %, като през 2019г. е 98,8%. За новия програмен период, ръководството си е поставило за цел да достигне 100%. 

На диаграма са изнесени относителните дялове на диспансеризираните по области, където се вижда, че относителния дял на диспансеризираните от Русе област е по висок от областите Разград и Силистра взети заедно.

Относителен дял на диспансеризираните по области

Профилактична дейност

    КОЦ – Русе ЕООД ръководи и извършва профилактика на злокачествените новообразувания в района – първична, вторична и третична. Ранната диагностика на злокачествени новообразувания запазва тенденцията към повишаване на показателя, като към момента е 65%. За следващия три годишен период, ръководството на лечебното заведение е заложило увеличение на % ранно диагностицирани злокачествени новообразования.

Лечебното заведение привлича за лекуване преканцерозите и ги наблюдава.

В диагностично-консултативните кабинети, съгласно методични указания от СБАЛО гр. София се извършва третична профилактика /диспансерни прегледи/ . 

Стационарна дейност

Преминалите през стационар пациенти са през 2019 година са били -13 936 души. Към деветмесечието на 2020 година са – 10273 души. Общият брой на операциите се увеличава. Средният престой намалява. Увеличението на преминалите пациенти се дължи от една страна на ръста в заболяванията, а от друга – на добрата материална база и професионалните качества на персонала. 

Година20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
преминали6806622283699795112221292512907118521279013936

Кадрова политика

С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение е необходимо съхранение и привличане на високо квалифицирани кадри. В същото време се отделя внимание и на повишаване мотивацията на наетия персонал. Подобряват се условията за работа посредством създаване на благоприятен микроклимат и сигурност на работното място. Първостепенно по значение е заплащането, сигурността и възможностите за квалифициране и професионално израстване. Това помага за задържането на кадрите и привличането на други и увеличава конкурентоспособността на КОЦ – Русе ЕООД.

 1. Инвестиционен план. Основни инвестиционни обекти, влияещи на прогнозните финансово – икономически показатели.
 1. Инвестиционен план за 2021 година

–  Повишаване квалификацията на персонала чрез:

– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;

– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.

– Разширяване дейността на Ендоскопичен кабинет с извършване на Бронхоскопия II ниво;

–  Разкриване на ТЕЛК за онкологично болни пациенти.

– Разширяване дейността на Отделението по образна диагностика с цел ранна диагностика на рак на жени в предменопаузална възраст с извършване на високотехнологично мамографско изследване;

– Стартиране реализацията по изграждане на нова сграда, по съществуващ изготвен идеен проект:

– представяне на проекта пред Община Русе и неговото одобряване

– доразвиване на идейният проект в работен 

– осигуряване на финансиране – банков кредит, подпомагане от принципала, собствени средства. 

– провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

 1. Инвестиционен план за 2022 година

 Повишаване квалификацията на персонала чрез:

– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;

– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.

– Сключване на договори със здравно-осигурителни и застрахователни фондове, за лечение на пациенти

–  Разкриване на отделение по Гастроентерология II ниво;

– Строителство на новата сграда

 1. Инвестиционен план за 2023 година

– Повишаване квалификацията на персонала чрез:

– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;

– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.

Закупуване на апаратура СПЕКТ – КТ на мястото на старата Гама Камера за нуждите на Нуклеарна медицина

Довършителни дейности по строежа и обзавеждане на новата сграда.

 1. Прогнозна част 

При разработването на финансовия план е залегнала програма за инвестиционната активност, която следва да се разглежда в контекста на общата финансова рамка като източник за набавяне на необходим ресурс. Инвестиционните разходи могат да са осигурени както за сметка на вътрешни източници (печалба, резерви, амортизационни отчисления), така и за сметка на външни източници на финансиране. 

Изготвената прогноза на резултатите е направена въз основа на данните за приходите от дейността по съществуващи договори с НЗОК, разходите на лечебното заведение, както и очакваните нови инвестиции и приходите, които ще се реализират вследствие на тях.

Отчита се положителен тренд в нарастването на приходите и в крайният финансов резултат на лечебното заведение до 2023г. След това, предвид плануваното строителство на нова сграда и очакваните разходи във връзка с изграждането и, крайният финансов резултат бележи намаление, но въпреки това запазва положителните си стойности.

С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение, е необходимо съхранение на съществуващия персонал и привличане на нови високо – квалифицирани кадри. Това би допринесло за намаляване отлива на пациенти към лечебните заведения в столицата и съседните областни градове, в които се предлага лечение на онкоболни пациенти. Разработването на правилник за формиране на възнаграждението, на всеки според личния принос, обвързан с извършената дейност, осигурява по-голяма мотивация на персонала и по-добро финансово стимулиране. Поради това, при изготвяне на прогнозите за развитие на дружеството е предвидено увеличение и в средствата за работни заплати.

 31.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024
Приходи28 82632 82835 00038 00041 000
Общи/ административни разходи765482668928964210413
в т.ч. разходи за персонала63106941763583989238

За всеки инвестиционен проект се извършва разчет за анализ на икономическата целесъобразност. Като цяло за всички проекти ефективността е добра, дори и от гледна точка на основните критерии за оценка на икономическата целесъобразност на бизнес инвестиции. Има се предвид и социалния елемент, за своевременното диагностициране и правилното лечение на болните, което е основна мисия на лечебното заведение, определено следва да се счита, че инвестициите са необходими и целесъобразни. Те ще допринесат за подобряване на качеството на обслужване и управление на медицинската/лечебната и административно – управленската дейност.

Тяхното реализиране няма да наруши баланса на “свежите парични ресурси” в дружеството и се явява основен фактор за повишаване на конкурентноспособността. При разгръщане на финансова криза мениджърският екип при необходимост с оглед запазване финансовата устойчивост на дружеството може да намали и забави във времето изпълнението на инвестиционната програма.

Рискови категории и фактори, които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на бизнес програмата :

 1. Риск за репутацията – Медиен скандал, свързан със здравното заведение, в който са замесени ръководители и/или служители.
 2. Оперативен риск – Текучество на персонала, в т.ч. намаляване броя на лекарския състав под минималните нива съгласно медицинските стандарти за осъществяване на дейността. Прекъсване/прекратяване на дейност на лечебното заведение, свързана с предоставяне на услуга посредством уникална апаратура без заместител /линеен ускорител/.
 3. Финансов риск – Намаление в приходите, в резултат от спрените планови прегледи и операции и от социалната изолация, свързана с опасността от заразяване с COVID-19 или друга зараза.

Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството за развитието на дружеството през периода 2021 – 2023г. Разработена е на база историческите данни за развитието на лечебното заведение за последните пет години. Разкриването на новите дейности и очакваната възвращаемост на направените инвестиции дават увереност, че настоящата програма ще бъде изпълнена устойчиво в пълен обем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)