Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 314

РЕШЕНИЕ № 314
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искане вх.№ ОС04/48/16.06.2008г, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – частна общинска собственост в гр.Русе, ул.”Тодор Минков” № 2”Б”, предмет на АОС № 4034/29.09.2003г. представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.2773 с площ 970 кв.м.; масивна сграда със застр.площ 268 кв.м. и паянтова сграда със застр.площ 127 кв.м. при начална тръжна цена 492 900,00лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.