Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 315 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол №6 от 23.08.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г., приета с Решение №66 по протокол №6/16.02.2012 г. на Общински съвет – Русе, като в точка 2.Прогнозен списък за продажба на имоти – общинска собственост през 2012 г. от Раздел ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ, включва общински недвижим имот – незастроен терен, представляваш УПИ ХV-39 от кв. 16 с площ от 844,00 кв. м. по регулационния план на село Долно Абланово, одобрен със заповед №665/30.12.1987 г., издадена от Председателя на ИК на ОНС – Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №4906 от 15.02.2007 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 3910,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – незастроен терен, представляващ УПИ ХV-39 от кв. 16 с площ от 844,00 кв. м. по регулационния план на село Долно Абланово, одобрен със заповед №665 от 30.12.1987 г., издадена от Председателя на ИК на ОНС – Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №4906 от 15.02.2007 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост, при начална тръжна цена 3910,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)