Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 315 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл.63 от ЗДС, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху движими вещи – държавна собственост, представляващи машини, съоръжения и други вещи с балансова стойност в размер на 38 047,92 лева, подробно описани в извлечение от инвентарната книга на Министерството на земеделието и храните, неразделна част от настоящото решение.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на движимите вещи описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)