Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 315 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ  ЕООД

БИЗНЕС ПРОГРАМА

НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ ЕООД ЗА 2018г.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Специализирана  Болница за Активно Лечение за Пневмо-Фтизиатрични Заболявания – Русе е основната структурна единица за лечение на белодробни заболявания в Русенска област. Болницата е наследник на продължителна традиция за поддържане на здравният статус на населението от региона и прилагане на най-модерни, съответстващи на своето време  диагностични и лечебни методи. С много усилия обществеността в град Русе в продължение на целият двадесети век е успяла да създаде, укрепи и продължава да надгражда една  пълноценна структура за диагностика, лечение и профилактика на всички белодробни болести и във всички възрастови групи. За сравнение можем да подчертаем, че в момента в нито една от останалите действащи в страната белодробни болници не се обслужва детски контингент.

Белодробните заболявания продължават да заемат основно място в структурата на заболеваемостта и на едно от водещите места в смъртността.

Много са проблемите пред които е изправена съвременната болнична помощ, но значително по-големи са те при малките еднопрофилни болници, каквато е СБАЛПФЗ – Русе. Задълбочаването на тези проблеми и липсата на адекватно отношение политическата власт и регулаторните органи доведоха до почти пълното разпадане на мрежата от белодробни диспансери, която функционираше в пълен синхрон до началото на демократичните промени. След преобразуването на белодробните диспансери в болници от функциониращите към 2011 год. 19 белодробни болници за изминалите 9 години останаха жизнени едва 6, като в 3 от тях има сериозни хронични финансови проблеми.

През тези години СБАЛПФЗ – Русе премина през много сериозни трудности. Успяхме да се задържим на пазара на медицински услуги, да разширим териториалният обхват на дейността ни, да се справим с кадровият проблем, характерен за цялата страна, да поддържаме адекватна политика по доходите и да надграждаме материалната база.

Въпреки сериозните и скъпи усложнения на заболяванията от тази група, финансирането на дейностите свързани с тяхното лечение е на едно от най-ниските нива в нашата страна. Хроничното недофинасиране на тези дейности, както и факта, че белодробните болници имат дейност само по един профил на заболеваемостта силно ограничава възможният приход от НЗОК. Към това трябвя да се добави и несъобразените финансови регулации със характерната сезонност на заболеваемостта от белодробни болести, което създава допълнителни, крайно нелогични ограничения във финансирането, както и изключително ниското, несъобразено с реалните разходи финансиране на дейността по диагностика и лечение на туберкулозата по договор с МЗ. 

      Динамиката на процесите в системата на здравеопазване в България непрекъснато налагат изисквания през призмата на съвременната парадигма на медицината – пациент ориентирано здравеопазване.  Това  е  свързано с инвестиции на средства в материална база, съвременна апаратура и поддържане на висока квалификация на персонала.

МИСИЯТА на БОЛНИЦАТА е да предлага максимално достъпна и качествена медицинска помощ на своите съграждани, да съхрани и надгради и предаде  напред добрите традиции огромният потенциал от човешко доверие към професионализма на медицинският екип. 

Стратегическата цел е да запази лидерските си позиции на пазара  за специализирана медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия в региона и да задоволи напълно здравните нужди на населението от регион.

Тази цел може да бъде постигната чрез разширяване на пакета от предлаганите медицински услуги, повишаване на квалификацията на персонала,  утвърждаване на добрите практики насочени към адекватна политика на доходите и поддържане на съвременна материална база в лечебното заведение..    

ГЛАВНА ЦЕЛ е поддържането на здравният и по-конкретно – белодробният статус на населението в регионапревенция, контрол, ограничаване и намаляване на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, като кумулира средства за осъществяване на тази дейност.

Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе  ЕООД е пререгистрирана  с Решение № 701, прието с Протокол № 29/19.09.2013г. на Общински съвет Русе – принципала на дружеството,  от  СБАЛПФЗ-Русе ЕООД, който  е правоприемник на активите и пасивите на Диспансер за белодробни  болести  Русе  по баланса му към 31.12.1999 година с Удостоверение № 20101108090058/08.11.2010г. извършените промени са вписани в Търговския регистър.

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение в региона, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират и лекуват болни с туберкулоза, хронични неспецифични белодробни заболявания, тежки остри възпаления на бронхо-пулмоналната система и злокачествени заболявания на дихателната система.

В съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти «Пневмология и фтизиатрия», «Клинична лаборатория», «Образна диагностика», «Клинична микробиология» са извършени съответните вътрешни промени, отразени в «Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на «СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД», както следва:

/1/ Консултативно-диагностичен блок, който включва:

а/ консултативни кабинети  -диференцирани по нозологичен, органолокалистичен и възрастов признак на пациентите.

 • за възрастни – 5 кабинета
 • за деца и юноши с БЦЖ – екип – 1 кабинет

б/ медико-диагностични кабинети и лаборатории 

 • бронхологичен кабинет 
 • клинична лаборатория 
 • микробиологична лаборатория
 • отделение по  “Образна диагностика” без легла 
 • белодробна функционална лаборатория
 • лаборатория по нарушения на дишането по време на сън

в/ регистър на диспансеризираните болни

/2/ Стационарен блок – 88 легла , разпределени в 2 отделения:

 а/ пневмофтизиатрично отделение – 46 легла, в т.ч 20 за лечение на болни с активна туберкулоза и две легла за продължителни грижи.

 б/ пневмологично отделение – 42 легла в т. ч.  5 легла за интензивно наблюдение и лечение.

/3/ Аптека – по договор с болнична аптека на МБАЛ – Русе – АД

/4/ Административно-стопански блок:

– счетоводство и каса

– транспорт и  техническа подръжка

– информационно звено

Провежда се регулярен контрол от органите на РЗИ- Русе  за съответствие на извършените промени, с изискванията на Медицинските стандарти и Наредба № 49/2010г. на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройсттвото, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГ завърши със заключение, че:

– са  изпълнени  изискванията за съответствие на отделните структури  за присъждане на нива на компетентност- ЛЗ покрива критериите за второ ниво на компетентност.

– издадено е и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-130/25.07.2016г. на МЗ, а от Изпълнителна Агенция за медицински одит, потвърди изпълнението на изискванията на медицински стандарт “Пневмология и Фтизиатрия” и Наредба № 34/2005г. на МЗ .

– в болницата  е  внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001: 2008 и осъществена съответна ресертификация със следния предмет на дейност: Диагностично-лечебна и консултативна дейност; Клинично изпитване на лекарства. Сертификат №  CN/9693  Дата на издаване: 20 февруари 2020 г. Валиден до:  19 февруари 2320 г. 

          – приключена беше и защитена пред Акредитационната комисия на МЗ  процедурата  за акредитация на СБАЛПФЗ – Русе ЕООД в следния обем: едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност ,  отделните медицински дейности и други дейности и обучение  на студенти и специализанти:

-Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична” за срок от пет години. /Заповед РД-17-139 от 28.07.2017/

-Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности „Отлична” за срок от пет години по – клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, пневмологично отделение, пневмо-фтизиатрично отделение, отделение за „Образна диагностика”, административно-стопански блок. /Заповед РД-17-139 от 28.07.2017/

– Акредитационна оценка за практическо обучение на студенти „Отличен” за пет години по професионално направление – „Медицина”-магистър, „Здравни грижи” – бакалавър, „Обществено здраве”- бакалавър. /Заповед РД-17-139 от 28.07.2017/

Всички тези институционални  мероприятия са още една  гаранция за високо  качество на извършваната дейност в болницата.

В стационарните отделения се приемат денонощно болни с обострени хронични неспецифични белодробни заболявания, тежки остри заболявания на бронхопулмоналната система с прояви на дихателна недостатъчност, активна форма на туберкулоза, диагностично уточняване и съмнение за рак на белия дроб,  други заболявания на дихателната система,  други органи и системи.

С цел повишаване качеството на предлаганите медицински услуги, пред екипа се поставят следните изисквания:

-осигуряване на висококачествена специализирана помощ;

-своевременно, точно и пълно информиране на пациента по отношение на лечебно-диагностичните процедури;

-точно определяне на диагнозата, ход на заболяването, видове лечение, последователност;

-да се намалят до минимум страничните нежелани, съпътстващи лечението ефекти;

-минимизиране на  престоя в отделението при максимален лечебен ефект;

-пълноценно и ефективно използване на медицинската апаратура, на консумативите и лекарствените средства;

-поддържане на отношение за съпричастност и уважение към пациента;

-поддържане на добър имидж на болницата, чрез висок професионализъм;

Персонал по щат – 85 в т.ч.

Лекари: 19

Със специалност – 17  

По профила на заведението  14 в т.ч.детска пневмология и фтизиатрия-1

Микробиолог – 1

Клинична лаборатория – 1

Образна диагностика -1

Медицински сестри и лаборанти –  47 в т.ч 8- магистър по Управление на Здравните грижи, 5-с бакалавърски степени по Здравни грижи и Социални дейности.

Санитари – 13

Друг персонал –6

Добре  функционира  изградената система за продължаващо обучение на висшия медицински персонал и специалистите по здравни грижи – участие в курсове, семинари, конференции с постери, доклади и тематични занятия по работните места. Това е много важно, тъй като сме база за практическо обучение на специализиращи лекари и медицински сестри.

Болницата разполага с необходимата съвременна медицинска апаратура

за: 

 • образна диагностика – дигитален рентгенов апарат, резервен апарат с дигитализираща техника и конвенционален графично-скопичен рентгенов апарат, ендоскопска апаратура с видеорегистратор, 
 • за бронхоскопски изследвания, 
 • оборудван лабораторен и микробиологичен диагностичен комплекс,
 • функционална лаборатория за изследване на дишането електрокардиография  и обструктивна сънна апнея. 

Болницата разполага с необходимата инфраструктура за 

 • ешалониране на потока от болни, сепариране на потенциално опасните инфекции /туберкулоза, КОВИД-19,  грип и др, 
 • за удобен и безпрепятствен достъп на лица в неравностойно положение /инвалидни рампи и съвременен асансьор/, 
 • за продължително съхранение на архивирани документи според изискванията на закона за архивите,
 • аптечен склад
 • технически съоръжения и инсталации за поддържане на комфортна битова среда по време на изпълнение на служебните задължения на персонала, както и на хоспитализираните пациенти – климатично инсталация,  система за централно парно отопление, интернес кабелен и безжичен достъп, охранителна система с видеорегистрация, ограничаване на достъпа до вътрешния двор с бариера и др.
 • специално внимание заслужава централната кислородна инсталация с оборудван приток на кислород до всяко едно от леглата в болницата. 

ДЕЙНОСТ на СБАЛПФЗ –  Русе ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК 

Амбулаторни прегледи – бр.

2015г.3578
2016г.3073
2017г.3412
2018г.3488
2019г.3466

Броят на амбулаторните прегледи се стабилизира на нива около 3500 годишно. За натовареността на ДКБ трябва да се има предвид и дейността на специализираните пулмологични и педиатрична практики, които са разположени на територията на ДКБ. Със тяхната дейност през кабинетите преминават над  35 000 пациенти годишно.

Образна диагностика – бр. рентгенови снимки

2015г.13308
2016г.13111
2017г.13372
2018г.13703
2019г.13905

Клинична лаборатория – бр. изследвания

2015г.61805
2016г.62688
2017г.66465
2018г.66596
2019г.65237

Микробиологични  изследвания

2015г.9444
2016г.9703
2017г.10802
2018г.10104
2019г.9805

IGRA-278-квантиферонов тест

Ултразвукова диагностика – бр. изследвания

2015г.101
2016г.91
2017г.87
2018г.61
2019г.56

Бронхологични изследвания – бр.

2015г.273
2016г.279
2017г.290
2018г.264
2019г.314

Нашата болница е една от най-натоварените и качествени бронхологични бази в страната. Диагностиката на тежките белодробни заболявания е невъзможна без качествена бронхоскопия. За съжаление, както навсякъде и тук се усеща липсата на млади попълнения от специалисти. Към отчетеното дейност от нашите лекари по отношение на бронхоскопските изследвания трябва да се добавят и направените бронхоаспирации в УМБАЛ „Канев“, които са около 120 годишно

Имунопрофилактика:

Туберкулинодиагностика – проба  Манту

2015г.5876
2016г.7947
2017г.8001
2018г.4837
2019г.6001

Нашата болница остава единствената в страната, която продължи провеждането на туберкулиновата профилактика на детското население в региона. Единствено в СБАЛПФЗ – Русе продължава да функционира БЦЖ-екип, който по предварително одобрен от РЗИ график осъществява тази важна за детското население профилактична дейност.

Б Ц Ж ваксинация

2015г.419
2016г.273
2017г.178
2018г.187
2019г.339

          / в т. ч. извършени и в клинична лаборатория / 

Прави впечатление, че пациентите насочени или самонасочили се към амбулаторните практики са с напреднал стадий на заболяването, което налага използването на по-вече и по-скъпи медикаменти. 

СБАЛПФЗ – Русе активно участва в различни кампании и инициативи в полза на профилактиката, здравното образование и популяризиране на диагностични и лечебни методи. Една от най значимите инициативи е дейността по „Отворени врати“, кампания с национален мащаб, провеждана за подобряване на обхвата на туберкулозата у нас. Работим съвместно с НПО по отношение на таргетни групи от уязвими общности.

Стационарен блок:

Брой  преминали болни:

2015г.3003
2016г.3072
2017г.3133
2018г.3058
2019г.2953

Използваемост на леглата  в %

2015г.65,55
2016г.64,87
2017г.67,29
2018г.64,10
2019г.68,45

Използваемост на леглата в дни

2015г.239,27
2016г.237,00
2017г.246,00
2018г.233,98
2019г.249,83

Общ брой леглодни – в дни 

2015г.20817
2016г.21372
2017г.21369
2018г.20824
2019г.21985

Среден престой на един болен – дни

2015г.6,93
2016г.6,95
2017г.6,80
2018г.6,80
2019г.7,40

Оборот на едно легло – %

2015г.34,51
2016г.34,13
2017г.36,00
2018г.33,97
2019г.33,55

Среден разход на един леглоден

2015г.92,11
2016г.100,22
2017г.99,76
2018г.104,12
2019г.114,44

Среден разход на един болен

2015г.638,52
2016г.697,27
2017г.680,43
2018г.709,00
2019г.851,99

Среден разход на един лекарстводен

2015г.10,35
2016г.12,86
2017г.11,64
2018г.15,67
2019г.12,56

Среден разход на един храноден

2015г.5,21
2016г.5,14
2017г.5,08
2018г.4,55
2019г.4,32
2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.
Преминали 30033072313330582953
Клин.пътеки27532839292028622755
Разлика249233213196198
Абс. ст-ст %7.987,586,806,416,71

  Дейността на стационарните звена /отделенията/  се характеризира с редица стандартни показатели, които дават по-скоро количествена информация. Независимо от това те са обективни и онагледяват сравнително добре стационарната дейност. Видно от тях е, че има оптимално използване на легловата база, леко намаление на общо преминалите болни и на  тези по клинични пътеки. Разликата между бройката на преминали болни и клинични пътеки се дължи на лекуваните неосигурени пациенти. Целият разход за диагностика и лечение на тези болни се поема от собствени средства на болницата за сметка на възможностите за увеличаване на дохода на персонала.

Тенденциите в осигуреността с финансови ресурси се определят на база извършена работа и финансовото й обезпечаване, годишните отчети за предходните години , които включват БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК и други.

Към 31.12.2019 г. балансовата стойност на дълготрайните активи са в размер на 306 хил. лева – 19,96 % от общата стойност на актива. Краткотрайните активи са на стойност 1158 хил. лева  или 75,65 %, спрямо актива на баланса и включват материали, краткосрочни вземания и налични парични средства в края на отчетния период. Паричните средства на дружеството към 31.12.2019 г. са в размер на 929 хил. лева и тяхната относителна стойност, спрямо общата стойност на активите е 60,70 %.

Картината на основните източници на наличните активи се вижда в структурата на пасива по баланса. Към края на 2019 г. общия размер на капитала е 1161 хил.лева или 75,80 % от стойността на пасива.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ

ТАБЛИЦА 1

  хил.лв.

Видове приходи2015%2016%2017%2018%2019%
Мед.услуги20210.541959.002079.6523810.812529.72
Фин.от Общината502.610.000.000.000.000.000.000.000.00
РЗОК122663.95136763.11136963.85146066.30165963.98
Фин. от МЗ1708.8735216.252039.471918.6735213.58
наеми120.62140.65130.61180.82140.54
други25713.4123810.9935216.4229613.4031612.18
ВСИЧКО19172166214422032593

Основен дял  в приходите на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков- Русе ЕООД имат постъпленията от договора с РЗОК за клиничните пътеки:

– КП 38- Диагностика и лечение на Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация ;

– КП 39 – Диагностика и лечение на Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст;

          – КП 40 – Бронхиална астма:средно тежък и тежък пристъп при лица над  18 годишна възраст;

          – КП 41 -Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години;

          – КП 42- Гнойно възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години;

          – КП 43- Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията;

          – КП 45 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години;

Източниците за финансиране на болницата за периода 20 – 2023 г. са :

 – договор с НЗОК за оказване на болнична помощ;

 – договор с НЗОК за извършване на високоспециализирана дейност.   

 – договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна и лечебна дейност в направление туберкулоза;

 – договори с Фондове за доброволно здравно осигуряване;

 – договори с организации за извършване на специализирани профилактични прегледи;

– платени медицински услуги извън договорът с НЗОК

– клинични проучвания

Приходите на болницата се формират, чрез постъпления от горепосочените източници.

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ

ТАБЛИЦА 2:

хил.лева

Видове разходи2015%2016%2017%2018%2019%
Заплати98651.7695844.7395344.70101245.54120047.69
Осигуровки1789.341748.121828.542009.002248.90
Храна1216.351235.741095.11954.27953.77
Медикаменти и консумативи29215.3336316.9539418.4840518.2339915.86
Горива, енергия,др.м-ли954.991627.571155.391245.581505.96
Външни услуги1527.9825812.0423611.072219.9529211.61
Текущ ремонт00291.35241.13281.26431.71
Други разходи814.25753.501195.581376.171134.49
ВСИЧКО19052142213222222516

За последната година размерът на амортизационните отчисления е 2,62%  от общия обем на разходите. В СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД се начисляват амортизации за ДМА, като се прилага линейния метод за формиране на разхода.

Анализът на отделните елементи на разходите показва, че най-висок е делът на разходите за заплати, следван от разходите за медикаменти и консумативи,  както и за храна на пациентите и външни услуги. 

Увеличението на разходите през годините е функция на много фактори, но основните от тях са законодателно определените нива на минимална работна заплата, от там на разходите за заплати и осигуровки, увеличените цени на горива и енергия, естествените инфлационни процеси и др.

Разглежданият няколко годишен период в здравеопазването беше от изключително нестабилен във финансово-икономическо отношение. Можем да разгледаме проблемните теми в нашата сфера, които пряко влияят на финансирането на нашата болница. 

 • Бидейки общинско търговско дружество, ние бяхме напълно лишени от каквато и да е финансова помощ от принципала, за разлика от многопрофилните държавни болница, при които по различни начини /закупена апаратура, ремонтни  и строителни дейности, правителствени програми/ бяха подпомагани през годините.
 • Бидейки еднопрофилна болница, която работи само с един вид – белодробни клинични пътеки, а те са в дъното на класацията по финансиране на дневна база, ние нямахме никаква възможност да използваме средствата от пряката ни работа изплатени от НЗОК за нещо друго освен за заплати на персонала.
 • Договорът ни за дейности заплатени от МЗ /лечение и профилактика на туберкулозата/ е с оскъдно финансиране и за да извършваме договорените дейности беше необходимо да доплащаме за тях от други източници на финансиране.
 • Характерната сезонност на нашите заболявания създаде неочакван прецедент, да не ни достигат предвидените средства от НЗОК през есенно-зимният период и да не можем да достигнем лимита определен за летните месеци, като и в двата случая формирахме загуби достигнали до 8% от годишният оборот на дружеството. За тези неизплатени средства, оформени терминологично като надлимитна дейност водим продължителни дела и сме достигнали до крайните инстанции на съдебната система, за което сме уведомили пронципала на дружеството. 

Основната ни цел е свеждане до минимум на финансовия риск за дружеството. По отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск болницата няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

Въз основа на посочените в отчета данни можем да направим следните изводи:

– по-изразена  натовареност на някои звена от клинико-лабораторния комплекс и оптимална натовареност на стационара;

– продължава процеса за поддържане на материалната база и  осъвременяване на някои модули от медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса   на диагностиката;

– Отделяме специално внимание на привеждането на болничните стаи към съвременните хигиенни и битови изисквания. Около половината от огромните стаи с по 7-10 легла бяха преобразуване в малки уютни стаи с нова дограма, с прилежащ санитарен възел с климатична инсталация и с активна аспирация. Полусъбореният и опасен стар кухненско-складов блог освен че беше отвратителна гледка стана и опасен за нашите пациенти и персонал, но след предприети ремонтно-възстановителни работи бе напълно обновен и се превърна в прекрасен лабораторен комплекс със всички удобства за пациенти и персонал.  

– продължаваща тенденция за повишаване квалификацията на

персонала, по предварително разработени програми .

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Болницата работи в сътрудничество  с всички лечебни заведения за   болнична и извънболнична помощ на територията на областта, както и с органите на общинската администрация, местните органи на изпълнителната власт. 

АНАЛИЗ, РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА  И РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ

Анализът на  дейността на болницата  и ресурсната осигуреност  е на базата на  основните показатели, даващи информация  за стационарната и доболничната специализирана помощ на заведението. За всяка следваща година всичко това следва да се съобрази с източниците на заплащане на медицинската дейност, пряко свързани с прогнозният обем от дейности определен от НЗОК.

Въз основа на това за следващият тригодишен период, при всички възможни уговорки за непредвидимост на събитията, може да се очаква следният обем дейност:

 1. Медицинската дейност: 

– в стационара – прием на болни около 2800, съобразно делегирания бюджет от НЗОК.  

– в ДКБ – прогнозираме запазване на потока и стремеж на увеличаване на  пациенти към консултативните кабинети и диагностичните звена, в насока ранна диагностика и профилактика на заболяванията на дихателната система, като насочим усилията си към ранно диагностициране на пациенти, с тенденция за хронифициране на белодробните заболявания, а не само към болни със съмнения за ТБК. 

2. Ресурсна осигуреност

Общо приходи за година – около 2 500 000  лв. – основно от  стационарната дейност по договори с НЗОК, високоспециализирани дейности, договор с МЗ, както и от доболничната помощ с насоченост към профилактична и клинико- лабораторна дейност. 

Общо разходи  за годината – предвиждаме около  2450 000  лв., от тях около 60 % са за трудови възнаграждения и осигуровки на персонала , предвид промените,  касаещи минималните осигурителни прагове на различните категории персонал, непредвидени спешни ремонтни дейности по медицинската техника и обща издръжка.

Анализ на основните рискове

След промените в системата на финансиране на здравеопазването в България от централизирано чрез МЗ към фондово чрез НЗОК и създаването на преобразуване на лечебните заведения в търговски дружества се появиха много нови проблеми пред организирането на успешната дейност на болниците.

Един от основните проблеми е непредвидимостта в регулаторно отношение 

Заключение: 

Изложеното до тук дава основание да считаме, че функционирането на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД  в голяма степен зависи от:

-адаптирането на лечебното заведение към ограничения финансов ресурс,  с който ще се разполага за осъществяване на дейностите си, както и прецизиране на разходите по приоритети;

-популяризиране на  нови  по вид и обем медицински услуги, срещу пряко заплащане;

-поставяне акцент върху социално значимите заболявания, тяхната превенция,  ранна диагностика, лечение и здравна просвета на населението;

-запазване на тенденцията за повишаване квалификацията на медицинския персонал на всички нива;

-поддържане на добър микроклимат на работната среда, добри социално-битови условия, укрепване здравето на медицинските специалисти;

– поддържане на коректни отношения с останалите болнични заведения в града.

Всичко това ще допринесе  СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД да отстоява авторитета си  на пазара на медицинските услуги  в областта и страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)