Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 315

РЕШЕНИЕ № 315
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искания вх.№№ ОС04/35/15.05.2008г. и ОС04/54/09.07.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – частна общинска собственост в гр.Русе, ул.”Гоце Делчев” № 4, предмет на АОС № 2380/01.12.1998г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.2906 с площ 1399 кв.м.; масивна сграда със застр.площ 289 кв.м. при начална тръжна цена 563 660,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.