Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 316 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 6/23.08.2012г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОС08/5/13.06.2012 г. от Тошко Боянов Тотев и Невена Василева Неделчева – Тотева, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с.Николово, община Русе, представляващ УПИ ХХІІ – 89, кв.1 с площ 787 кв.м., предмет на АОС №4866/10.01.2007 г., на стойност в размер на 11 450 лв, без включен ДДС, данъци и такси на Тошко Боянов Тотев и Невена Василева Неделчева – Тотева.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на Тошко Боянов Тотев и Невена Василева Неделчева – Тотева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)