Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 316 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за удължаване срока на договора от 27.11.2013 г. за учредяване безвъзмездно право на управление на Национален осигурителен институт, за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване“ – Русе, върху част от първи етаж на седеметажна административна сграда в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5669.1.1, с площ от 104 кв.м., заедно със 7,25% идеални части от общите части на сградата, предмет на АПОС №7066/27.09.2013 г., вписан под №85, том 37, н.д.7279, вх. №14543 от 11.10.2013 г. на Съдия по вписванията, за срок от 5 (пет) години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)