Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 316

РЕШЕНИЕ № 316
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, ал.1 от ЗЕ и чл.38, ал.1, т.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за трафопост с площ 40,00 в т.ч. застроена площ 13,00 кв.м. и сервитутно право 27,00 кв.м. в кв.147 по ул.”Видин” в гр.Русе, на „Е.ОН.България Мрежи”АД, при цена 13 820,00 лева.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Е.ОН.България Мрежи”АД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.