Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 317 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 90, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите и Решение №23, прието с Протокол №3/15.12.2011 год. и Решение № 1316, прието с Протокол №63/16.09.2011 год. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъдат удължени с Анекс Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав”гр. Русе до 31.12.2013 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Анекс към Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав”гр. Русе до 31.12.2013 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)