Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 317 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Учредява безвъзмездно право на управление върху част от общински недвижим имот, представляваща помещение №1 (бивш Младежки клуб), с площ от 36,30 кв.м., помещение №2 (бивша стая за длъжностно лице), с площ от 14,04 кв.м. и помещение, предназначено за длъжностно лице, с площ 24,08 кв.м., разположени на втория етаж на двуетажна административна сграда с административен адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. Йордан Йовков“ №12, предмет на АПОС №3981/10.03.2003 г., на Областна дирекция на МВР – Русе, за срок от 5 (пет) години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)