Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 317 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 2 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019 г.), Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие за промяна на официалния адрес на ДГ „Ралица“ от ул. „Искър“ №41 на ул. „Алеи Възраждане“ №58.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)