Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 317

РЕШЕНИЕ № 317
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава кмета на Община Русе да направи предложение Община Русе да изкупи дела на съсобствениците на „РУСЕПРОЕКТ – 95” ООД в ликвидация, представлявано от Ликвидатори Павел Василев Павлов, Орлин Маринов Неделчев, Керанка Тодорова Николова, с адрес и седалище на управление в гр. Русе, ул. „Църковна независимост” №18, ет.2, в обект самостоятелна сграда с идентификационен номер 63427.2.1440.1.47.