Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 318 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ, Заповед №РД – 65/01.08.2008 г. на Директора на ОД „ЗГ” – Русе и Решение №182, прието с Протокол№10/16.05.2012 г. на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем, без търг или конкурс за срок от една стопанска година следните общински имоти:
1.1 Имот с идентификатор 63427.15.398 в землището на град Русе, местност „Кръста”, с площ 1,809 дка, шеста категория при неполивни условия на Федаил Басриев Даудов, с адрес: град Русе, ул. „Филип Станиславов” №2, бл. 403, вх.9, ет.6, ап.11 за една стопанска година – 2012/2013, с годишна наемна цена – 25лв./дка;
1.2. Имот №030019 в землището на с. Басарбово, местност „Мармарица”, Община Русе, с площ 22,224 дка, начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория при неполивни условия на ЕТ „НЕФЕС – Н.Акиф”, с едноличен собственик Нуршен Акиф, с адрес на управление: град Русе, ул. „Славянска” 14 за една стопанска година – 2012/2013, с годишна наемна цена 25 лв./дка.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори за наем с Федаил Басриев Даудов и ЕТ „НЕФЕС – Н.Акиф”, с едноличен собственик Нуршен Акиф.
Настоящото Решение може да се оспорва в четиринадесет дневен срок от узнаването му по реда на АПК пред АС – Русе, чрез Общинския съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)